Valsts pētījumu programmas projekts „Latviešu valodas daudzveidība laikā un telpā”

Valsts pētījumu programmas „Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai” projekta „Latviešu valodas daudzveidība laikā un telpā” (Nr. VPP-LETONIKA-2021/4-0003, vad. Sanda Rapa) mērķis ir pētīt Latvijas lingvistiskās vides reģionālo un vēsturisko savpatību, to attīstot par drošu un spēcīgu nacionālās identitātes pamatu. Lai to sasniegtu, tiks studētas piecas latviešu valodas dimensijas: dialekti, valodas paveidi, īpašvārdi (vietvārdi), vēsture un valodu kontakti. Tas sasaucas ar programmas virsmērķi: veidot iekļaujošu latvisku un eiropeisku zināšanu sabiedrību, kuras pamats ir demokrātiskās vērtības, latviešu valoda un kultūra. Valsts pētījumu programmas projekts tiks īstenots piecos virzienos, kuru uzdevumi noteikti Ministru kabineta 7.07.2021. rīkojumā Nr. 475. Projektu veidos pieci apakšprojekti, kuros pētīs (a) valodas kontaktus un tulkojumus, (b) dialektu leksiku un gramatiku, (c) toponīmiju, (d) valodas vēsturi un (e) reģionālistiku. Projekts vienlaikus īstenos programmas horizontālos uzdevumus: attīstīs zinātnisko cilvēkkapitālu un pilnveidos izglītības jomu, iesaistot studentus; palielinās valodniecības un tās saskarjomu zināšanu bāzi, sagatavojot četras zinātniskas monogrāfijas onomastikā, tulkojumzinātnē un dialektoloģijā un iesniedzot rakstus starptautiski indeksētās datubāzēs; attīstīs latviešu valodas digitālos rīkus, izstrādājot vietvārdu datubāzes prototipu, pilnveidojot elektronisko „Latviešu valodas vēsturisko vārdnīcu” un attīstot mūsdienu latgaliešu rakstu valodas korpusu un pareizrakstības rīku, piedāvās rekomendācijas valsts rīcībpolitikas veidotājiem un informēs sabiedrību par sasniegtajiem rezultātiem.

15.11.2022. Par monogrāfiju "Tulkojumi latviešu valodā"

2022. gada 15. novembrī LU profesors A. Veisbergs Latvijas Radio 1 raidījumā „Kā labāk dzīvot” cita starpā stāsta par monogrāfiju „Tulkojumi latviešu valodā”. Raidījuma ieraksts klausāms šeit.

04.11.2022. Monogrāfijas "Tulkojumi latviešu valodā" prezentācija

2022. gada 4. novembrī Rīgas grāmatu svētkos Latvijas Nacionālajā bibliotēkā norisinās Andreja Veisberga sagatavotās zinātniskās monogrāfijas „Tulkojumi latviešu valodā” atvēršanas svētki, kur grāmatas autors stāsta par grāmatas sagatavošanas ideju un grāmatas tapšanas gaitu. Pasākuma programma pieejama šeit.

09.2022. LU Akadēmiskajā apgādā izdota Andreja Veisberga monogrāfija par tulkojumvalodu

LU Akadēmiskajā apgādā iznākusi LU Humanitāro zinātņu fakultātes profesora monogrāfija „Tulkojumi latviešu valodā. 16.–20. gadsimta ainava”, kurā plašā laikposma tulkojumi aplūkoti tendenču, kopainas un procesu gaismā. Grāmatas atvēršana – 4. novembrī pulksten 14 Latvijas Nacionālās bibliotēkas pirmā stāva ārtrijā. Par to vairāk sk. LU mājaslapā

09.09.2022. Galēnos sarīkota jau ceturtā reģionu Vietvārdu diena

2022. gada 9. septembrī Galēnos tika sarīkota pirmā Vietvārdu diena Latgalē (jau ceturtā, kas tiek organizēta kādā no Latvijas novadiem. Vietvārdu dienā tika veikti lauka pētījumi (aptaujāti vietējie iedzīvotāji un pierakstīti viņu teiktie vietvārdi), nolasītas publiskas lekcijas par vietvārdu darināšanu, atspoguļojumu kartē un rakstu avotos. Vairāk par Vietvārdu dienu var skatīt Latvijas Televīzijas sižetā vai institūta Jaunumu sadaļā

06.2022. Latvijas vietvārdu vārdnīcas manuskripts nodots redaktoru rokās

Pēc pirmreizējās koriģēšanas, pēdējo papildinājumu ievadīšanas un pārbaudes sākta „Latvijas vietvārdu vārdnīcas” astotā sējuma (SgajevskiSļozovka) rediģēšana. Sējuma redaktores: Anta Trumpa, Renāte Siliņa-Piņķe, Sanda Rapa.

28.05.2022. Apvidvārdu talkas rīks prezentēts Vašingtonas Universitātē

Baltistikas veicināšanas asociācijas (The Association for the Advancement of Baltic Studies) rīkotajā konferencē „Baltistika krustcelēs” (Baltic Studies at a Crossroads, 26.–29.05.2022) Vašingtonas Universitātē Sietlā ar LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta gādību tika atskaņots Sandas Rapas priekšlasījums par projektā izveidoto rīku apvidvardi.lu.lv un sasniegtajiem rezultātiem.

26.–28.05.2022. LU Latviešu valodas institūta pētnieki piedalās konferencē Lietuvā

LU Latviešu valodas institūta vadošie pētnieki Laimute Balode un Edmunds Trumpa piedalījās Trešajā Prana Skardžus konferencē Lietuvā, kur stāstīja par etnonīmu cilmi un izlokšņu leksikas sakariem ar baltu valodām. Vairāk par konferenci var lasīt LU Latviešu valodas institūta mājaslapas jaunumu ziņā.

26.05.2022. Par Apvidvārdu talku ziņots Latvijas Zinātņu akadēmijas nodaļas sēdē

2022. gada 26. maijā LU Latviešu valodas institūta pētnieces Anete Ozola un Sanda Rapa piedalījās Latvijas Zinātņu akadēmijas Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas sēdē, kurā ziņoja par Apvidvārdu talkas mērķiem, uzdevumiem un rezultātiem. Sēdē tika arī pārrunāti UNESCO svinamo dienu kalendārā iekļautās Jāņa Endzelīna 150. dzimšanas dienas gaidāmie pasākumi. Nodaļas sēdes programma pieejama LZA mājaslapā.

25.–28.05.2022. Profesors Andrejs Veisbergs piedalās tulkojumiem veltītā konferencē

2022. gada 22. maijā LU Humanitāro zinātņu fakultātes profesors piedalījās Tallinas Universitātes rīkotajā Vēstures un tulkošanas tīkla (History and Translation Network (HTN)) atklāšanas konferencē “Vēsture un tulkošana: multidisciplināras perspektīvas” (History and Translation: Multidisciplinary Perspectives), kurā uzstājās ar priekšlasījumu par tulkojumu cenzūru Latvijā. Konferences programma pieejama Tallinas Universitātes mājaslapā.

20.05.2022. Institūta un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas pētnieki referē Ozola dienas konferencē

2022. gada 20. maijā LU Humanitāro zinātņu fakultātes rīkotajā 57. Artura Ozola dienas konferencē  „Valodas mantojums: J. Endzelīna „Lettisches Lesebuch“ (1922) – 100″ piedalījās divi projekta dalībnieki – Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas vadošā pētniece Antra Kļavinska un LU Latviešu valodas institūta vadošais pētnieks Edmunds Trumpa. Konferences programma pieejama šeit.

29.04.2022. LU Humanitāro zinātņu pētnieki piedalās komunikācijas simpozijā

Aprīļa beigās LU Humanitāro zinātņu fakultātes profesori Indra Karapetjana un Andrejs Veisbergs piedalījās 5. Starptautiskajā simpozijā „Starptautiskās komunikācijas valoda” (5th International Symposium Language for International Communication (LINCS)). Vairāk par simpoziju, tā dalībniekiem un priekšlasījumiem var lasīt LU mājaslapā.

3.–24.02.2022. Pētniece Sanda Rapa Latvijas Radio stāsta par vietvārdiem

LU Latviešu valodas institūta pētniece Sanda Rapa piedalījās četru “Latvijas Radio 3” raidījumu sērijas “Vai zināji?” izveidē, četros raidījumos (3. februārī,  10. februārī17. februārī24. februārī) stāstot par Latvijas vietvārdu darināšanu, izveidi un lomu sabiedrībā. 

01.–05.2022. Profesors Andrejs Veisbergs piedalās Latvijas Radio raidījumos par valodu

LU Humanitāro zinātņu fakultātes profesors Andrejs Veisbergs regulāri piedalās Latvijas Radio raidījumos „Kā labāk dzīvot”, kur stāsta par aktuālajām valodas tendencēm. Viņa pārdomas var dzirdēt 12. janvāra18. februāra25. marta20. aprīļa un  18. maija raidījumā.

22.02.2022. LU Latviešu valodas institūts sāk sabiedrisku kopdarbu apvidvārdu vākšanā

2022. gada 22. februārī, Jāņa Endzelīna 149. dzimšanas dienā, LU Latviešu valodas institūts atklāja apvidvārdu talku, kurā ar visas sabiedrības palīdzību vāks Latvijas novados sastopamos reģionālos vārdus. Vairāk par apvidvārdu talku var lasīt institūta mājaslapas ziņā.

22.–23.02.2022. Ar VPP projekta atbalstu tiek organizēta Jāņa Endzelīna 149. dzimšanas dienas atceres starptautiska zinātniska konference

2022. gada 22.–23. februārī LU Latviešu valodas institūts ar Valsts pētījumu programmas projekta „Latviešu valodas daudzveidība laikā un telpā” atbalstu organizēja akadēmiķa Jāņa Endzelīna 149. dzimšanas dienas atcerei veltītu starptautisku zinātnisku konferenci „Valodas reģionālie varianti”, kas bija veltīta vienam no projekta izpētes pamatvirzieniem – dialektoloģijai un reģionālistikai. Vairāk par konferenci var lasīt LU Latviešu valodas institūta jaunumu ziņā. Programma un ziņas par rīcības komiteju pieejamas konferences vietnē. Konferences tēzes pieejamas LU e-resursu repozitorijā.

31.01.2022. Profesors Andrejs Veisbergs nolasa lekciju skolotājiem un logopēdiem

Janvāra pēdējā dienā, 31. janvārī, LU Humanitāro zinātņu fakultātes profesors Andrejs Veisbergs attālināti nolasīja lekciju par mūsdienu latviešu valodas attīstības tendencēm Rīgas pašvaldības skolu latviešu valodas skolotājiem un logopēdiem. Izvērtās spraiga diskusija par to, kā skolotājiem mācīt vielu gadījumos, kad reālais valodas lietojums atšķiras no grāmatās aprakstītā. Vēl sarežģitāka šī situācija ir eksāmenu materiālos, kas virzīti tieši uz „kļūdu” izķeršanu.

27.–28.01.2022. Institūta pētnieki Daugavpils Universitātes rīkotā konferencē stāsta par seno rakstu valodu un gramatiku

Janvāra beigās divas LU Latviešu valodas institūta pētnieces Anna Vulāne un Elga Skrūzmane ar valsts pētījumu programmas projekta „Latviešu valodas daudzveidība laikā un telpā” finansiālu atbalstu piedalījās ikgadējā Daugavpils Universitātes starptautiskajā zinātniskajā konferencē „XXXII Zinātniskie lasījumi”. Konferences programma pieejama Daugavpils Universitātes mājaslapā. Vairāk par konferenci un pētnieču priekšlasījumu tematiem – LU Latviešu valodas institūta veidotajā konferences apskatā.

14.01.2022. Notiek seno rakstu pētniecības starptautiskais zinātniskais seminārs

Ar valsts pētījumu programmas projekta „Latviešu valodas daudzveidība laikā un telpā” finansiālu atbalstu 14.01.2022. organizēts vēsturiskajai valodniecībai veiltīts seminārs „Latviešu raksti un raksti Baltijā 16.–19. gadsimtā: pētniecības aktualitātes un problēmas”, kurā analizēta seno rakstu valoda, izveidotie korpusi, krājumi un datubāzes, publicētie izdevumi. Vairāk par semināru var lasīt LU Latviešu valodas institūta mājaslapas ziņu sadaļā. Pētera Vanaga pārskats par semināru lasāms Latvijas Universitātes mājaslapā.

14.12.2022. Publiskoti konkursa rezultāti

14. decembrī Latvijas Zinātnes padomes mājaslapā publicēti valsts pētījumu programmas projektu konkursa rezultāti. No 17 pieteikumiem atzinīgi novērtēti astoņi. Divos no tiem piedalīsies arī LU Latviešu valodas institūts.  Projekts „Latviešu valodas daudzveidība laikā un telpā” tiks īstenots sadarbībā ar Liepājas Universitāti, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju un Ventspils Augstskolu.