Valsts pētījumu programmas projekts „Latviešu valodas daudzveidība laikā un telpā”

Valsts pētījumu programmas „Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai” projekta „Latviešu valodas daudzveidība laikā un telpā” (Nr. VPP-LETONIKA-2021/4-0003, vad. Sanda Rapa) mērķis ir pētīt Latvijas lingvistiskās vides reģionālo un vēsturisko savpatību, to attīstot par drošu un spēcīgu nacionālās identitātes pamatu. Lai to sasniegtu, tiks studētas piecas latviešu valodas dimensijas: dialekti, valodas paveidi, īpašvārdi (vietvārdi), vēsture un valodu kontakti. Tas sasaucas ar programmas virsmērķi: veidot iekļaujošu latvisku un eiropeisku zināšanu sabiedrību, kuras pamats ir demokrātiskās vērtības, latviešu valoda un kultūra. Valsts pētījumu programmas projekts tiks īstenots piecos virzienos, kuru uzdevumi noteikti Ministru kabineta 7.07.2021. rīkojumā Nr. 475. Projektu veidos pieci apakšprojekti, kuros pētīs (a) valodas kontaktus un tulkojumus, (b) dialektu leksiku un gramatiku, (c) toponīmiju, (d) valodas vēsturi un (e) reģionālistiku. Projekts vienlaikus īstenos programmas horizontālos uzdevumus: attīstīs zinātnisko cilvēkkapitālu un pilnveidos izglītības jomu, iesaistot studentus; palielinās valodniecības un tās saskarjomu zināšanu bāzi, sagatavojot četras zinātniskas monogrāfijas onomastikā, tulkojumzinātnē un dialektoloģijā un iesniedzot rakstus starptautiski indeksētās datubāzēs; attīstīs latviešu valodas digitālos rīkus, izstrādājot vietvārdu datubāzes prototipu, pilnveidojot elektronisko „Latviešu valodas vēsturisko vārdnīcu” un attīstot mūsdienu latgaliešu rakstu valodas korpusu un pareizrakstības rīku, piedāvās rekomendācijas valsts rīcībpolitikas veidotājiem un informēs sabiedrību par sasniegtajiem rezultātiem.

14.01.2022. Notiek seno rakstu pētniecības starptautiskais zinātniskais seminārs

Ar valsts pētījumu programmas projekta „Latviešu valodas daudzveidība laikā un telpā” finansiālu atbalstu 14.01.2022. organizēts vēsturiskajai valodniecībai veiltīts seminārs „Latviešu raksti un raksti Baltijā 16.–19. gadsimtā: pētniecības aktualitātes un problēmas”, kurā analizēta seno rakstu valoda, izveidotie korpusi, krājumi un datubāzes, publicētie izdevumi. Vairāk par semināru var lasīt LU Latviešu valodas institūta mājaslapas ziņu sadaļā.

14.12.2022. Publiskoti konkursa rezultāti

14. decembrī Latvijas Zinātnes padomes mājaslapā publicēti valsts pētījumu programmas projektu konkursa rezultāti. No 17 pieteikumiem atzinīgi novērtēti astoņi. Divos no tiem piedalīsies arī LU Latviešu valodas institūts.  Projekts „Latviešu valodas daudzveidība laikā un telpā” tiks īstenots sadarbībā ar Liepājas Universitāti, Rēzeknes Tehnoloģiju augstskolu un Ventspils Augstskolu.