LU Latviešu valodas institūta publikācijas 2022. gadā

Latviešu valodas dialektu atlants. Morfoloģija II. Sintakse

Ineta Kurzemniece, Liene Markus-Narvila, Anna Stafecka, Anna Vulāne. Latviešu valodas dialektu atlants. Morfoloģija II. Sintakse. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2022. 320 lpp.

Latviešu valodas dialektu atlanta sējumā Morfoloģija II. Sintakse iekļautas 110 kartes un to komentāri, kā arī to kopsavilkumi angļu valodā. Šajā sējumā kartografētas darbības vārda dažādas formas un daži apstākļa vārdi. Tā kā atsevišķa sintakses sējuma izstrāde nav paredzēta, šajā sējumā ievietotas arī 12 sintakses kartes, kuras atspoguļo dialektiem raksturīgākās sintaktiskās īpatnības.

Izdevums pieejams arī LU e-resursu repozitorijā.

 

Monogrāfija par Lejaskurzemes izloksnēm

Liene Markus-Narvila, Ieva Ozola. Valoda. Laiks. Lejaskurzeme. Liepāja, Rīga: Liepājas Universitāte, LU Latviešu valodas institūts, 2021. 712 lpp.

Pētījums daļēji balstās abu pētnieču  veiktajos līdzšinējos pētījumos, referātos un publikācijās: iepriekš izteiktie secinājumi pārskatīti, tie apstiprināti vai koriģēti pēc jauniem vākumiem, analizēti iepriekš neapgūti materiāli. Līdz šim Lejaskurzemes izlokšņu pētniecībā vairāk uzmanības ticis pievērsts izlokšņu leksikai, tipiskajām īpatnībām fonētikā un morfoloģijā, mazāk veicot vispatverošus un sistemātiskus pētījumus. Pirmo reizi vienkopus aprakstītas Lejaskurzemes izlokšņu sintakses parādības, ciktāl to ļāvis pieejamais tekstu apjoms. Tāpat grāmatā „Valoda. Laiks. Lejaskurzeme” iezīmēti aspekti, kas rosina jauniem pētījumiem, kā arī atklāj tos pētījumu aspektus, kam nepieciešams vairāk izlokšņu materiāla.

Grāmatā aplūkota Lejaskurzemes izlokšņu fonētikas, leksikas, vārddarināšanas un gramatikas (morfoloģijas, morfosintakses, sintaktiskās sinonīmijas) iezīmes un to pārmaiņas, tāpēc to var saukt ne tikai par Lejaskurzemes valodas gramatiku, bet par šā reģiona izlokšņu enciklopēdiju.

Monogrāfijā izmantotie pētījumi tapuši ar vairāku valsts pētījumu programmu atbalstu. Kopš 2005. gada LiepU, kā arī LU LaVI reģionālistikas pētnieku darbs un tā rezultātu publiskošana finansēta humanitāro zinātņu valsts pētījumu programmās „Letonika”, „Nacionālā identitāte”, kā arī programmas „Latviešu valoda” apakšprojektā „Reģionālistika” (2008–2021).

Izdevums pieejams arī LNB Digitālajā bibliotēkā. 

 

Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 149. dzimšanas dienas atceres starptautiskā zinātniskā konference „Valodas reģionālie varianti”: tēzes, 2022. gada 22.–23. februāris

Tēžu krājumā apvienotas LU Latviešu valodas institūta rīkotās akadēmiķa Jāņa Endzelīna (1873–1961) 149. dzimšanas dienas atcerei veltītās starptautiskās zinātniskās konferences tēzes, kuras iesnieguši 36 konferences dalībnieki no Latvijas, Lietuvas un Polijas. Akadēmiķa atceres konferences tiek rīkotas jau kopš 1963. gada. 2022. gada 22.–23. februāra konference Valodas reģionālie varianti” tika veltīta dialektoloģijai un reģionālistikai. Konferences tēžu krājums ietver pētījumus par dialektiem, izloksnēm un valodas paveidiem – par valodu, ko runā pagastos, novados un plašākos reģionos. 

Izdevums pieejams arī LU e-resursu repozitorijā.