LU Latviešu valodas institūta konferences 2024

3. starptautiskā zinātniskā konference „ONOMASTIKAS PĒTĪJUMI”

Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts aicina piedalīties 3. starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Onomastikas pētījumi”, kas notiks 2024. gada 9.–10. maijā Latvijas Universitātē. Šo konferenci veltām mūsu kolēģim Ojāram Bušam (1944–2017), kuram 2024. gada 28. aprīlī būtu 80. jubileja. Konferences tēma ir Īpašvārdu mainība”. Gaidām referātu pieteikumus par vietvārdu un personvārdu, kā arī citu īpašvārdu mainību – mainīšanos un mainīšanu – gan laikā, gan cilvēku apziņā lingvistisku un ekstralingvistisku faktoru ietekmē.

Konferences programma

Konferences tēzes

Konferences darba valodas: latviešu, angļu un vācu. Referāta ilgums – 20 minūtes.
Pieteikuma anketu un referāta tēzes (2500–3000 rakstu zīmes ar atstarpēm) lūdzam reģistrēt līdz 2024. gada 31. janvārim tiešsaistē.
Tēzes neatkarīgi no referāta valodas iesniedzamas angliski.
Par referāta iekļaušanu konferences programmā tiks paziņots līdz 2024. gada 1. martam.
Uz referātu pamata tapušos un recenzentu pozitīvi novērtētos rakstus būs iespējams publicēt konferences krājumā „Onomastikas pētījumi III”.

Dalības maksa
referentiem 80 eiro (maksājot līdz 2024. gada 20. martam) vai 90 eiro (pēc 2024. gada 20. marta);
katram līdzautoram, kas piedalās konferencē, 60 eiro (līdz 2024. gada 20. martam) vai 65 eiro (pēc 2024. gada 20. marta).

Dalības maksā ietilpst apliecinājums par piedalīšanos, dalībnieka mape, konferences un rakstu krājuma izdošanas tehniskais nodrošinājums, tiesības iesniegt rakstu, kafijas pauzes, rakstu krājuma autoreksemplārs.

Dalības maksa ar pārskaitījumu
Latvijas Universitāte
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Izglītības iestāžu reģ. Nr. 3391000218
PVN reģ. Nr. LV 90000076669
Banka: SEB banka, AS
BIC kods: UNLALV2X
Norēķina konts: LV72UNLA0055003671805
Norāde: OP III 2024 LaVI, dalības maksa, Vārds Uzvārds, par kuru tiek veikts maksājums. 

Konferences zinātniskā komiteja
Dr. philol. Laimute Balode
PhD Anna Elizabete Griķe
Dr. habil. philol. Irēna Ilga Jansone
Dr. philol. Sanda Rapa
Dr. philol. Renāte Siliņa-Piņķe
Dr. philol. Anta Trumpa

Konferences rīcības komiteja
Mg. paed. Gunita Arnava
Mg. hum. Ieva Auziņa
Bc. hum. Laura Paula Jansone
Mg. hum. Agita Kazakeviča
Mg. hum. Sintija Ķauķīte
Elīna Ķēniņa
Mg. hum. Kristīne Mežapuķe
Mg. hum. Anete Ozola
Bc. hum. Odrija Ratfeldere
Mg. hum. Marita Silkāne
Mg. hum. Ilze Štrausa

Konferences e-pasts:  onomastikaspetijumi@gmail.com

Jāņa Endzelīna 151. dzimšanas dienas atceres konference „ĢIMENE VALODĀ UN VALODA ĢIMENĒ ”

Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts aicina piedalīties akadēmiķa Jāņa Endzelīna 151. dzimšanas dienas atceres konferencē „Ģimene valodā un valoda ģimenē”, kas notiks 2024. gada 22.–23. februārī Latvijas Universitātē.

Konferences programma

Konferences tēzes

Ieteicamās tēmas:

  • personvārda izvēle, ģimenes saiknes vietvārdos un citos onīmos, mīļvārdiņu un personvārdu deminutīvu un hipokoristiku lietojums ģimenē, dzimtā;
  • radniecības nosaukumi senajos tekstos, mūsdienu leksikā, radniecības terminu attīstība un mainība, ģimenes verbālais (vārdiskais) portrets daiļliteratūrā un publicistikā;
  • radniecības nosaukumi izloksnēs, dialekts ģimenē (paaudžu aspekts), izloksnes loma ģimenē laiku lokos, latgaliešu rakstu valoda, lībiešu valoda ģimenē, standartvalodas, izloksnes un citu valodu mijiedarbība un lietojums dažādās saziņas situācijās ģimenē;
  • valodas lietojuma pārvaldība un prakse ģimenē Latvijā un latviešu diasporā un publiskās diskusijas par ģimenes valodām (bērnu valoda, valodu lietojums jauktajās ģimenēs latviešu diasporā, ģimenes valodu politika un pārvaldība, ģimenes valodu reprezentācija medijos, valodu mācību līdzekļos, daudzvalodu vides ietekme uz valodu ģimenē)

Konferences darba valodas: latviešu, lietuviešu, angļu un vācu. Referāta ilgums – 20 minūtes.
Pieteikuma anketu un referāta tēzes (2500–3000 rakstu zīmes ar atstarpēm) lūdzam reģistrēt līdz 2024. gada 15. janvārim tiešsaistē.

Par referāta iekļaušanu konferences programmā tiks paziņots līdz 2024. gada 1. februārim.
Uz referātu pamata tapušos un recenzentu pozitīvi novērtētos rakstus būs iespējams publicēt žurnālā „Linguistica Lettica”.

Dalības maksa: EUR 50 (līdz 15.02.2023.)

Dalības maksā ietilpst apliecinājums par piedalīšanos, dalībnieka mape, konferences tēžu krājuma sagatavošana, tiesības iesniegt rakstu, kafijas pauzes, žurnāla Linguistica Lettica autoreksemplārs.

Dalības maksa ar pārskaitījumu:
Latvijas Universitāte
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Izglītības iestāžu reģ. Nr. 3391000218
PVN reģ. Nr. LV 90000076669

Banka: SEB banka, AS
BIC kods: UNLALV2X
Norēķina konts: LV72UNLA0055003671805

 

Norāde: ENDZ 2024 LaVI, dalības maksa, Vārds Uzvārds, par kuru tiek veikts maksājums.

 

Konferences zinātniskā komiteja
Dr. philol. Solvita Berra
Dr. philol. Ina Druviete
Dr. philol. Regīna Kvašīte
Dr. philol. Sanda Rapa
Dr. philol. Renāte Siliņa-Piņķe
Dr. philol. Anna Stafecka
Dr. philol. Agris Timuška
Dr. philol. Anta Trumpa

Dr. philol. Anna Vulāne

Konferences rīcības komiteja
Mg. paed. Gunita Arnava
Mg. hum. Ieva Auziņa
Mg. hum. Justīne Bondare
Bc. hum. Laura Paula Jansone
Mg. hum. Agita Kazakeviča
PhD Sintija Ķauķīte
Elīna Ķēniņa
Mg. hum. Kristīne Mežapuķe
Mg. hum. Anete Ozola
Bc. hum. Odrija Ratfeldere
Mg. hum. Marita Silkāne

Konferences e-pasts: endzelinakonference@gmail.com