LU Latviešu valodas institūta publikācijas 2023. gadā

Jāņa Endzelīna Darbu izlases rādītājs

Jāņa Endzelīna Darbu izlases tematiskais un vārdu rādītājs. Sastādītāji: Dzintra Hirša, Ojārs Bušs, Ingmars Zemzaris. Atbildīgais redaktors Alberts Sarkanis. Rīga: Zinātne, LU Latviešu valodas institūts, 2023. 832 lpp.

Jāņa Endzelīna “Darbu izlases” četru sējumu (1971–1982) rādītājs aptver gan tematisko, gan atsevišķu vārdu sarakstus. Tematiskajā rādītājā ietverts pēc iespējas vairāk svarīgu valodniecisko jautājumu, kam Jānis Endzelīns ir pievērsis uzmanību, aprakstījis un analizējis. Savukārt vārdu rādītājā, kurā kopumā ir vairāk nekā 42 000 vārdformu, iekļauti ne tikai tie vārdi, kurus Jānis Endzelīns ir analizējis un etimoloģizējis, bet arī visi tie, kuriem autors šādā vai tādā veidā ir pieskāries, minējis kā piemērus, analizējot dažādas valodas parādības, to skaitā arī dialektu un izlokšņu formas, uz ko Jānis Endzelīns pats ir norādījis. Rādītājā ir iekļauti arī valodnieku Antona Breidaka, Vallijas Dambes, Rasmas Grīsles, Dzintras Hiršas un redakcijas kolēģijas savulaik veiktie vārdu un to formu precizējumi, kas ietverti “Darbu izlases” parindēs.

Rādītāju ir sagatavojuši Dr. philol. Dzintra Hirša, Dr. habil. philol. Ojārs Bušs un Ingmars Zemzaris. Visu darbu rediģējis un papildinājis Dr. philol. Alberts Sarkanis. Visus darbus koordinēja un atbalstīja Maija Sinka-Gobiņa.

Jāņa Endzelīna 150. dzimšanas dienas atceres konferences tēzes

Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 150. dzimšanas dienas atcerei veltīta starptautiska zinātniska konference „Endzelīns. Valoda. Laiks”. Tēzes. / International Scientific Conference “Endzelīns. Language. Time” to commemorate the 150th anniversary of academician Jānis Endzelīns. Abstracts. Sastād. / Comp. by Kristīne Mežapuķe. Lit. red. / Eds.: Sanda Rapa, Renāte Siliņa-Piņķe, Anna Stafecka, Agris Timuška,
Anta Trumpa, Anna Vulāne, Regīna Kvašīte. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2023, 80 lpp.

Tēžu krājumā apvienotas LU Latviešu valodas institūta rīkotās akadēmiķa Jāņa Endzelīna (1873–1961) 150. dzimšanas dienas atcerei veltītās starptautiskas zinātniskas konferences tēzes, kuras iesnieguši 43 konferences dalībnieki no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Somijas, Ukrainas, Čehijas, Norvēģijas un Vācijas. Akadēmiķa atceres konferences tiek rīkotas jau kopš 1963. gada. 2023. gada 22.–23. februāra konference “Endzelīns. Valoda. Laiks” bija īpaša, jo tika atzīmēta valodnieka simtpiecdesmitgade; tajā tika godināts Jānis Endzelīns un viņa devums baltistikā, kā arī skartas viņa pētītās jomas: gramatika, onomastika, dialektoloģija, vēsturiskā valodniecība, indoeiropeistika un valodas kultūra.
Tēzes pieejamas arī LU E-resursu repozitorijā

Brigita Bušmane „Nīcas izloksnes vārdnīca. P"

Brigita Bušmane. Nīcas izloksnes vārdnīca. P. Atb. red. A. Timuška. Rīga: Latviešu valodas institūts, 2023, XXXII + 378 lpp. ISBN 9789934580154. Tikai e-publikācija.

Iznācis ceturtais „Nīcas izloksnes vārdnīcas” sējums, kurā iekļauti šķirkļi, kas sākas ar burtu P. Darbs izstrādāts valsts pētījumu programmas „Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai” projektā „ Latviešu valodas daudzveidība laikā un telpā”  (Nr. VPP-LETONIKA-2021/4-0003, vad. Sanda Rapa).

„Nīcas izloksnes vārdnīca” ir pilna tipa vienas izloksnes vārdnīca, kurā ietverta Nīcā reģistrētā leksika, nešķirot specifisko, izloksnei raksturīgo vārdu krājumu no literārās valodas vārdu krājuma. Tomēr šī vārdnīca ir relatīvi pilna, jo izloksnē, tāpat kā visā valodā, norit nepārtraukts attīstības process, tāpēc nekad nav iespējams fiksēt absolūti visus vārdus un to nozīmes, izsekot vārdu nozīmju maiņai, nozīmju pārnesumiem un lietojumam visdažādākajās situācijās. Taču kopumā apzinātais valodas materiāls atklāj izloksnes bagātību un izteiksmes savdabību.

Vārdnīcas pirmais sējums (A-I) tika sagatavots ar valsts pētījumu programmas „Nacionālā identitāte (valoda, Latvijas vēsture, kultūra un cilvēkdrošība)” un valsts pētījumu programmas „Letonika – Latvijas vēsture, valoda, kultūra, vērtības” atbalstu, nāca klajā 2017. gadā. Savukārt otrais sējums (J-Ķ) un trešais sējums (L-O) tika sagatavoti ar valsts pētījumu programmas „Latviešu valoda” atbalstu un publicēti 2020. un 2021. gadā. 

Iepriekšējie sējumi atrodami LU Latviešu valodas institūta mājaslapas publikāciju sadaļā: 
1. sējums: AI
2. sējums: JĶ
3. sējums: LO