Zinātniskais žurnāls Linguistica Lettica, ko ik gadu izdod Latvijas Universitātes Latviešu valodas  institūts, iznāk kopš 1997. gada, un tajā savus pētījumus publicē ne tikai baltu valodnieki, bet arī citu vispārīgās valodniecības nozaru pārstāvji, piedāvājot aktuālu problēmu un metožu izpēti.  

Žurnālā Linguistica Lettica tiek publicēti oriģināli atzītu pētnieku un jauno zinātnieku sinhroniskās un diahroniskās valodniecības pētījumi latviešu, lietuviešu, angļu, krievu, franču un vācu valodā, kā arī pārskata raksti par baltu valodniecības aktualitātēm. Žurnālā ik gadu tiek ievietota arī pilna latviešu valodniecības bibliogrāfija.

Žurnālā tiek pieņemti tikai iepriekš nepublicēti raksti. Tos rediģē starptautiska redakcijas kolēģija, kuru veido Latvijas, Austrālijas, Igaunijas, Somijas un Šveices pārstāvji. Katru rakstu izvērtē divi redaktori – gan latviešu, gan ārzemju pārstāvis. Žurnālā publicēto pētījumu autortiesības pieder rakstu autoriem un LU Latviešu valodas institūtam. Citējot un pārpublicējot atsauce obligāta.

ISSN 1407-1932

Rakstu iesniegšanas termiņš Linguistica Lettica 30: 2022. gada 22. maijs (XIII Starptautiskā Baltistu kongresa numuram: 2022. gada 31. jūlijs).

Redakcijas adrese: Kalpaka bulvāris 4, Rīga, LV-1050

Tālr. (+371) 67034016, e-pasts: linguisticalettica@gmail.com

 

Atbildīgie redaktori

Solvita BERRA (Burr), Latvija/ASV, Latvijas Universitāte / Vašingtonas Universitāte

XIII Starptautiskā Baltistu kongresa numuram: 

Ina DRUVIETE (Latvijas Universitāte), 

Daiva SINKEVIČŪTE (Viļņas Universitāte), 

Haralds BIHLMEIERS (Saksijas Zinātņu un humanitāro zinātņu akadēmija Leipcigā)

 

Redaktoru asistente

Kristīne MEŽAPUĶE, Latvija, Latvijas Universitāte

 

Redakcijas kolēģija

Aleksejs ANDRONOVS (Алексей Андронов), Krievija, Sanktpēterburgas Valsts universitāte

Laimute BALODE, Latvija/Somija, Latvijas Universitāte / Helsinku Universitāte

Ina DRUVIETE, Latvija, Latvijas Universitāte

Trevors Gārts FENNELS (Trevor Garth Fennell), Austrālija, Flindersa Universitāte

Juris GRIGORJEVS, Latvija, Latvijas Universitāte

Irēna Ilga JANSONE, Latvija, Latvijas Universitāte

Daiva SINKEVIČŪTE-VILLANUEVA-SVENSONE (Daiva Sinkevičiūtė-Villanueva-Svensson), Lietuva, Viļņas Universitāte

Sanda RAPA, Latvija, Latvijas Universitāte

Anna STAFECKA, Latvija, Latvijas Universitāte

Agris TIMUŠKA, Latvija, Latvijas Universitāte

Lembits VABA (Lembit VABA), Igaunija, Igauņu valodas institūts

Bernhards VELHLI (Bernhard Wälchli), Zviedrija, Stokholmas Universitāte

Andrejs VEISBERGS, Latvija, Latvijas Universitāte

 

Baltu valodas laikā un telpā

XIII Starptautiskā Baltistu kongresa dalībnieki tiek aicināti iesniegt rakstus, kas tapuši uz kongresā nolasīto referātu pamata. 

Termiņi un nosacījumi rakstu iesniegšanai žurnālam Linguistica Lettica

Zinātnisko publikāciju iesniegšanas termiņš ir 2022. gada 31. jūlijs.
Raksti tiek publicēti latviešu, lietuviešu, angļu, vācu un krievu valodā.
Raksts (ar norādi “Baltistu kongresa raksts”) *.doc vai *.docx formātā iesniedzams elektroniski, sūtot to pa e-pastu linguisticalettica@gmail.com.
Rakstu noformēšanas noteikumi ir pieejami LU Latviešu valodas institūta tīmekļvietnē http://lavi.lu.lv/linguistica-lettica/.

Publikācijas, kas atbildīs rakstu noformējuma prasībām un saņems pozitīvas atsauksmes no zinātniskajiem redaktoriem un recenzentiem, tiks iekļautas žurnāla numurā un indeksētas SCOPUS datubāzē.

Valodas bagātība slēpjas tās dažādībā 

Žurnāla Linguistica Lettica redkolēģija aicina rakstu autorus iesniegt valodas reģionālo variantu izpētei veltītas publikācijas, kurās disciplināri vai starpdisciplināri iztirzāts izvēlētais temats.

Dialektu un izlokšņu veidošanās, attīstības un pārmaiņu jautājumi, materiāla ieguves, saglabāšanas, kartografēšanas un atlantu izstrādes problemātika, to lingvistiskais nozīmīgums un kultūrvērtība valodnieku uzmanības lokā ir jau daudzus gadu desmitus. Šajā laikā ir attīstījusies dialektoloģija un ģeolingvistika, izstrādātas jaunas reģionālo variantu pētniecības metodes, kā arī rasta iespēja digitalizēt valodas materiālu un veidot korpusus u. tml. Mūsdienās ir aktualizējusies dažādu valodas paveidu un reģionālo valodu juridiskā statusa un valodas politikas izpētes problemātika.

Gaidām rakstus par valodu reģionālajiem variantiem, kuros:

  • sniegts to raksturojums sinhroniskā un diahroniskā, etnolingvistiskā, sociolingvistiskā un filozofiskā aspektā,
  • vērtēta intralingvistisko un ekstralingvistisko faktoru ietekme uz izlokšņu, dialektu, reģionālo valodu attīstību,
  • raksturots to statuss un funkcijas, loma standartvalodas attīstībā, rakstības izveidē, lokālās un kultūras identitātes veidošanā,
  • raksturots lietojums izglītībā, zinātnē un tās popularizēšanā,
  • vērtēts izmantojums plašsaziņas līdzekļos un sociālajos medijos, reklāmā, izklaides un citos pasākumos, literārajos darbos, lietišķajā saziņā,
  • skatīta mijiedarbība ar citiem valodas variantiem un valodām u. tml.

Tiek gaidīti oriģinālraksti par reģionālo valodu, izlokšņu un dialektu fonētiku, vārddarināšanu, morfoloģiju, leksiku un sintaksi, onīmu reģionālajām īpatnībām, vārdnīcu, atlantu, valodas korpusu un pareizrakstības rīku izstrādi, dialektometriskās un citu metožu izmantojumu, kā arī citām novitātēm valodas reģionālo variantu izpētē.

Termiņi un nosacījumi rakstu iesniegšanai žurnālam Linguistica Lettica

Zinātnisko publikāciju iesniegšanas termiņš ir 2022. gada 22. maijs.
Raksti tiek publicēti latviešu, lietuviešu, angļu, vācu un krievu valodā.
Raksts (ar norādi “Raksts žurnālam Linguistica Lettica”) *.doc vai *.docx formātā iesniedzams elektroniski, sūtot to pa e-pastu linguisticalettica@gmail.com vai aizpildot zemāk redzamo veidlapu.
Rakstu noformēšanas noteikumi ir pieejami LU Latviešu valodas institūta tīmekļvietnē http://lavi.lu.lv/linguistica-lettica/.

Publikācijas, kas atbildīs rakstu noformējuma prasībām un saņems pozitīvas atsauksmes no zinātniskajiem redaktoriem un recenzentiem, tiks iekļautas žurnāla numurā un indeksētas SCOPUS datubāzē.