Zinātniskais žurnāls Linguistica Lettica, ko ik gadu izdod Latvijas Universitātes Latviešu valodas  institūts, iznāk kopš 1997. gada, un tajā savus pētījumus publicē ne tikai baltu valodnieki, bet arī citu vispārīgās valodniecības nozaru pārstāvji, piedāvājot aktuālu problēmu un metožu izpēti.  

Žurnālā Linguistica Lettica tiek publicēti oriģināli atzītu pētnieku un jauno zinātnieku sinhroniskās un diahroniskās valodniecības pētījumi latviešu, lietuviešu, angļu, krievu, franču un vācu valodā, kā arī pārskata raksti par baltu valodniecības aktualitātēm. Žurnālā ik gadu tiek ievietota arī pilna latviešu valodniecības bibliogrāfija.

Žurnālā tiek pieņemti tikai iepriekš nepublicēti raksti. Tos rediģē starptautiska redakcijas kolēģija, kuru veido Latvijas, Austrālijas, Igaunijas, Somijas un Šveices pārstāvji. Katru rakstu izvērtē divi redaktori – gan latviešu, gan ārzemju pārstāvis. Žurnālā publicēto pētījumu autortiesības pieder rakstu autoriem un LU Latviešu valodas institūtam. Citējot un pārpublicējot atsauce obligāta.

Žurnāls iekļauts SCOPUSun ERIH PLUS datubāzē.

ISSN 1407-1932
Rakstu iesniegšanas termiņš Linguistica Lettica 32: 2023. gada 22. maijs.
Redakcijas adrese: Kalpaka bulvāris 4, Rīga, LV-1050
Tālr. (+371) 67034016, e-pasts: linguisticalettica@gmail.com 

Atbildīgā redaktore
Solvita BERRA (Burr), Latvija/ASV, Latvijas Universitāte / Vašingtonas Universitāte 

Redaktores asistente
Kristīne MEŽAPUĶE, Latvija, Latvijas Universitāte 

Redakcijas kolēģija
Laimute BALODE, Latvija/Somija, Latvijas Universitāte / Helsinku Universitāte
Ina DRUVIETE, Latvija, Latvijas Universitāte
Trevors Gārts FENNELS (Trevor Garth Fennell), Austrālija, Flindersa Universitāte
Juris GRIGORJEVS, Latvija, Latvijas Universitāte
Irēna Ilga JANSONE, Latvija, Latvijas Universitāte
Daiva SINKEVIČŪTE-VILLANUEVA-SVENSONE (Daiva Sinkevičiūtė-Villanueva-Svensson), Lietuva, Viļņas Universitāte
Sanda RAPA, Latvija, Latvijas Universitāte
Anna STAFECKA, Latvija, Latvijas Universitāte
Agris TIMUŠKA, Latvija, Latvijas Universitāte
Lembits VABA (Lembit VABA), Igaunija, Igauņu valodas institūts
Bernhards VELHLI (Bernhard Wälchli), Zviedrija, Stokholmas Universitāte
Andrejs VEISBERGS, Latvija, Latvijas Universitāte

Minot Jāņa Endzelīna pēdās

Jānis Endzelīns ir viens no visu laiku izcilākajiem valodniekiem baltistiem un starptautiski atzītajiem latviešu valodniekiem. Šā gada 22. februārī tiek svinēta J. Endzelīna simtpiecdesmitgade, kas UNESCO ir iekļauta svinamo dienu kalendārā. Īpašajam notikumam par godu Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā ir sagatavota izstāde „Valodniekam Jānim Endzelīnam – 150” un Latviešu valodas institūtā notiek starptautiskā zinātniskā konference. 
No izcilā zinātnieka un pedagoga var mācīties dzimtās valodas novērtēšanu, skrupulozu valodas zinātnisko izpēti, uzcītīgu valodu un valodniecības kursu mācīšanu, kā arī valodas jautājumu vienkāršotu skaidrošanu un popularizēšanu sabiedrībā. Šāda mācīšanās un iedvesmošanās lieliski atbilst latviešu frazeoloģismam mīt (kāda) pēdās ‘sekot kāda paraugam, turpināt kāda tradīcijas’ (Tēzaurs), kas izvēlēts par žurnāla „Linguistica Lettica” rakstu uzsaukuma galveno vadmotīvu.  
Žurnāla „Linguistica Lettica” 32. numurs ir veltīts J. Endzelīna darbu rūpīgai izpētei, iesākto lingvistisko vai pedagoģisko tradīciju mērķtiecīgai turpināšanai un tādu teorētisku vai metodoloģisku ideju ierosināšanai, kas ir novatoriskas un ar augstu praktiskā lietojuma vērtību turpmākiem pētījumiem baltistikā. Pētnieki no dažādām humanitāro zinātņu jomām ir aicināti iesniegt rakstus, kuros:  
ir analizēti J. Endzelīna darbi, īpaši līdz šim mazāk aplūkotie vai neaplūkotie darbi; 
mūsdienu baltu valodas (piem., valodas līmeņi, atsevišķas valodas vienības), valodas materiālu datu bāzes, valodniecības studiju programmas vai kursi, valodas komisijas, valodniecības un lingvodidaktikas izdevumi vai projekti humanitārajās zinātnēs ir salīdzināti ar J. Endzelīna teorētiskajiem uzskatiem, metodoloģiju, pētījumiem, kursu materiāliem, publikācijām u. c. darbiem baltistikā;  
ir piedāvātas un iztirzātas jaunas valodniecības disciplīnas, teorijas vai metodes, kas ilustrētas ar piemēriem no mūsdienu baltu valodām vai adaptētas valodas situācijai Baltijas valstīs. 

Termiņi un nosacījumi rakstu iesniegšanai žurnālam Linguistica Lettica

Zinātnisko publikāciju iesniegšanas termiņš ir 2023. gada 22. maijs.
Raksti tiek publicēti latviešu, lietuviešu, angļu un vācu valodā.
Raksts (ar norādi “Raksts žurnālam Linguistica Lettica”) *.doc vai *.docx formātā iesniedzams elektroniski, sūtot to pa e-pastu linguisticalettica@gmail.com vai aizpildot zemāk redzamo veidlapu.
Rakstu noformēšanas noteikumi ir pieejami LU Latviešu valodas institūta tīmekļvietnē https://lavi.lu.lv/linguistica-lettica/.
Publikācijas, kas saņems pozitīvas redaktoru un recenzentu atsauksmes, tiks indeksētas SCOPUS un ERIH PLUS datubāzē.