LU Latviešu valodas institūta agrāko gadu publikācijas

Tēzes

Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 147. dzimšanas dienas atceres starptautiskā zinātniskā konference „Valoda sabiedrībā”. Tēzes. 2020. gada 20.-21. februāris. Rīga = International Scientific Conference „Language in Society” to commemorate the 147th anniversary of the academician Jānis Endzelīns. Abstracts. 20-21 February, 2020. Lit. red. / Eds.: Dite Liepa (latv. val.); Dace Strelēvica-Ošiņa (angļu val.); Regīna Kvašīte (liet. val.); Nadežda Kopoloveca (krievu val.). Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2020, 76 lpp.

Nīcas izloksnes vārdnīca

Bušmane, Brigita. Nīcas izloksnes vārdnīca (A-I). Atb. red. Agris Timuška. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2017, XXXVIII + 887 lpp. Tikai e-publikācija

Bušmane, Brigita. Nīcas izloksnes vārdnīca (J-Ķ). Atb. red. Agris Timuška. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2020, XVI + 230 lpp. Tikai e-publikācija

Onomastikas pētījumi II

Onomastikas pētījumi II = Onomastic Investigations II. Starptautiskās zinātniskās konferences “Onomastikas pētījumi” (Rīga, 2018. gada 10.-12. maijs) rakstu krājums / Proceedings of the International Scientific Conference “Onomastic Investigations” (Riga, May 10-12, 2018). Eds.: Laimute Balode, Christian Zschieschang. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2020, 344 lpp. ISBN 9789934580031.

Autentiski teksti valodas apguvē: teorijas, pieejas un pieredzes stāsti

Berra, Solvita (Solvita Burr). Autentiski teksti valodas apguvē: teorijas, pieejas un pieredzes stāsti. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2020, 296 lpp. ISBN 9789934580055.

 

Ceļvedis pilsētu tekstu izpētē

Berra, Solvita (Solvita Burr). Ceļvedis pilsētu tekstu izpētē. Populārzinātnisks izdevums valodniecībā. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2020, 240 lpp. ISBN 9789934580062

Latvijas vietvārdu vārdnīca

I sējums: AJ: Latvijas PSR vietvārdi. (A–J). Rīga: Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas izdevniecība, 1956.

II sējums: KO: Latvijas PSR vietvārdi. (K–O). Rīga: Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas izdevniecība, 1961.

III sējums: Paaglis–PiķuLatvijas vietvārdu vārdnīca. Paagļu–Piķu. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2003.

IV sējums: Pilaci–PracapoleLatvijas vietvārdu vārdnīca. Pilaci–Pracapole. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2006.

V sējums: Pracirika–PuožuLatvijas vietvārdu vārdnīca. Pracirika–Puožu. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2010.

VI sējums: RLatvijas vietvārdu vārdnīca. R. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2013.

VII sējums: Saba–SēžaLatvijas vietvārdu vārdnīca. Saba–Sēža. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2017.