LU Latviešu valodas institūta vadība un Zinātniskā padome

Sanda Rapa

LU LaVI direktores p. i., Dr. philol.

✉ sanda.rapa@lu.lv

☏ 67034016

Marita Silkāne

LU LaVI projektu asistente,
Mg. hum.

✉  marita.silkane@lu.lv

☏ 67034018

LU LaVI ZINĀTNISKĀ PADOME nosaka institūta zinātniskās un akadēmiskās darbības pamatvirzienus, tā attīstības stratēģiju un perspektīvas; pieņem lēmumus par struktūrvienību veidošanu un darbību; aizklāti balsojot, ievēlē Zinātniskās padomes priekšsēdētāju, tā vietnieku, institūta direktoru, tā vietnieku, personas vadošā pētnieka, pētnieka un zinātniskā asistenta amatā, struktūrvienību vadītājus; apstiprina amatā Zinātniskās padomes sekretāru; izvirza kandidatūras  nozaru ekspertu komisijām un citām zinātnisku struktūru vēlēšanām; ievēlē pārstāvjus padomēs un komisijās; izskata un apstiprina institūta ikgadējos pārskatus  (plašāk sk. institūta nolikumu).

Pašreizējā padome uz pieciem gadiem ievēlēta 2020. gada 12. novembrī.

Solvita Berra

LU LaVI Zinātniskās padomes priekšsēdētāja

Dr. philol.

solvita.poseiko@lu.lv

Google Scholar , ResearchGate

Ina Druviete

LU LaVI Zinātniskās padomes locekle

Dr. habil. philol.

ina.druviete@lu.lv

Google Scholar , ResearchGate

Irēna Ilga Jansone

LU LaVI Zinātniskās padomes locekle

Dr. habil. philol.

irena_ilga.jansone@lu.lv

Google Scholar , ResearchGate

Ilze Lokmane

LU LaVI Zinātniskās padomes locekle

asoc. prof. Dr. philol.

ilze.lokmane@lu.lv

Sanda Rapa

LU LaVI Zinātniskās padomes locekle

Dr. philol.

sanda.rapa@lu.lv

Google Scholar , ResearchGate

Anna Stafecka

LU LaVI Zinātniskās padomes locekle (priekšsēdētāja līdz
2020. gadam)

Dr. philol. 

anna.stafecka@lu.lv 

Google Scholar , ResearchGate 

Agris Timuška

LU LaVI Zinātniskās padomes loceklis

Dr. philol.

agris.timuska@lu.lv

Google Scholar , ResearchGate

Anta Trumpa

LU LaVI Zinātniskās padomes priekšsēdētājas vietniece

Dr. philol.

anta.trumpa@lu.lv

Google Scholar , ResearchGate

Anna Vulāne

LU LaVI Zinātniskās padomes locekle

Dr. philol.

anna.vulane@lu.lv

Google Scholar, ResearchGate