Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts (LU LaVI) ir izveidots 2006. gadā un ir 1935. gadā dibinātās Latviešu valodas krātuves tradīciju turpinātājs.
LU LaVI īsteno pētniecisko darbību dažādās latviešu valodniecības jomās — dialektoloģijā un areālajā lingvistikā, onomastikā, valodas vēsturē, gramatikā, fonētikā un fonoloģijā, leksikoloģijā un leksikogrāfijā, sociolingvistikā, terminoloģijā, valodas kultūrā. Institūtā tiek sagatavotas arī enciklopēdijas un monogrāfijas par dažādiem valodniecības jautājumiem, tas piedalās drukātu un elektronisku vārdnīcu izstrādē, rīko konferences, seminārus un citus pasākumus, kā arī palīdz saglabāt kultūras un akadēmisko mantojumu, izdodot ievērojamu latviešu valodnieku darbu izlases. Institūta darbinieki tiek aktīvi iesaistīti valodniecības studiju programmu īstenošanā, galvenokārt nodrošinot maģistra un doktora darbu izstrādes vadīšanu.

Institūta darbības mērķi:

 • zinātniskā darbība, kā arī ar zinātniskās kvalifikācijas iegūšanu un pilnveidošanu saistīta darbība valodniecības nozarē un tās apakšnozarēs, jaunu zināšanu gūšana par latviešu valodu un valodas funkcionēšanu un šo zināšanu izmantošana sabiedrības un ekonomikas attīstības interesēs atbilstoši LU noteiktajiem prioritārajiem virzieniem valodniecībā;
 • pētījumu rezultātu komunikācija zinātniskajās publikācijās, studiju procesā un popularizējot zinātni; 
 • LU, Latvijas valsts un starptautisku, teorētisku un praktisku pētījumu projektu un programmu sagatavošana un īstenošana, ar valodniecības zinātnes nozari saistītu konsultāciju sniegšana valsts un pašvaldību iestādēm, LU struktūrvienībām, universitāšu, augstskolu, privātpersonu un starptautiskajiem pasūtītājiem;
 • priekšlikumu sniegšana sadarbībai ar Latvijas valsts, pašvaldību un starptautiskajām institūcijām valodniecības problēmu izpētē;
  līdzdalība studiju darbā, galvenokārt maģistra un doktora darbu izstrādes nodrošināšana valodniecībā un tās apakšnozarēs sadarbībā ar atbilstošo studiju programmu padomēm; 
 • zinātnisko ekspedīciju organizēšana, savākto materiālu uzkrāšana, saglabāšana un izpēte, latviešu valodas materiāla datubāzu veidošana, saglabāšana, pieejas pilnveide. 

Institūta galvenie uzdevumi:

 • veikt fundamentālus pētījumus par valodas funkcionēšanu, latviešu valodu vēsturiskā un areālā skatījumā, latviešu valodas leksiku (tostarp vietvārdiem un personvārdiem, terminiem), latviešu valodas gramatiku, mūsdienu sociolingvistisko situāciju un procesiem Latvijā; 
 • izstrādāt un sagatavot monogrāfijas, zinātnisku rakstu, valodas un valodniecības avotu un dokumentu krājumus, zinātniskas, populārzinātniskas un informatīvas publikācijas; organizēt 1997. gadā dibinātā zinātniskā žurnāla „Linguistica Lettica” izdošanu; izstrādāt metodoloģisko un metodisko pamatu Institūtā esošo valodas materiālu izmantošanai studiju darbam (bakalaura, maģistra un doktora darbu izstrādei), citu institūciju pārstāvju pētījumiem; 
 • vadīt un īstenot Latvijas valsts, LU, Latvijas Zinātnes padomes fundamentālo un lietišķo pētījumu programmas un projektus, pašvaldību un starptautiskos projektus un programmas;
 • eksperimentālā izstrāde: veikt lingvistiskās situācijas analīzi; izveidot un saglabāt lingvistisko datu bāzes;
 • zināšanu un tehnoloģiju pārnese: organizēt zinātniskās konferences, seminārus, kongresus un publiskus pasākumus; sagatavot un lasīt referātus un lekcijas, popularizēt zinātniskos sasniegumus un izglītot sabiedrību valodniecībā un tās apakšnozarēs; nodrošināt Institūta pasākumu publicitāti; piedalīties valodniecības nozares uzturēšanai un attīstībai nepieciešamās profesionālās izglītības un metodiskās palīdzības, kā arī ekspertīzes nodrošināšanā; mērķtiecīgi sadarboties ar attiecīgām institūcijām valodniecības pētījumu nozarē kā nacionālā, tā starptautiskā līmenī.
Vairāk sk. LU Latviešu valodas institūta nolikumā, kas apstiprināts ar LU Senāta 28.12.2015. lēmumu Nr. 252 un stājies spēkā 2016. gada 1. janvārī.