LU Latviešu valodas institūta publikācijas 2021. gadā

XIII Starptautiskā baltistu kongresa tēzes

2021. gada 13.–15. oktobrī Latvijas Universitāte tiešsaistē organizēja XIII Starptautisko baltistu kongresu “Baltu valodas laikā un telpā”, kurā piedalījās vairāk nekā 170 dalībnieku no 11 valstīm. Kongresa aizsākumi meklējami 1965. gadā, kad Viļņas universitātes Lietuviešu valodas katedras un Lietuviešu valodas institūta darbinieki sarīkoja baltu valodu vēsturei veltītu konferenci. Starptautiskais baltistu kongress ik pēc pieciem gadiem pārmaiņus notiek Viļņā vai Rīgā. Kongresa tēžu krājumā apvienots plašs tēmu loks, sākot no baltu valodu likteņiem laika nogriežņos (diahronijā), līdz skatījumam uz valodu pašreizējā stāvoklī (sinhronijā): valodas vēsture, gramatika, onomastika, sociolingvistika, fonētika, valodas filozofija un kultūra, indoeiropeistika, komparatīvistika, kontaktlingvistika, valodas apguve un valodas tehnoloģijas. From October 13 to October 15, 2021, the University of Latvia held 13th International Congress of Baltic Studies with the theme “Baltic Languages in Time and Space”. The congress was organized online due to the Covid-19 pandemics and was attended by more than 170 participants from 11 countries. The beginning of the congress can be considered in 1965, when scholars of the Department of Lithuanian Language and the Lithuanian Language Institute of Vilnius University organized a conference dedicated to the history of the Baltic languages. Since then, the International Congress of Baltic Studies has been held alternately in Vilnius or Riga every five years. The collection of congress theses combines a wide range of topics, including a historical view of the Baltic languages and a critical analysis of languages used today in the Baltic states. Linguistic disciplines such as language history, grammar, onomastics, sociolinguistics, phonetics, philosophy and culture of language, Indo-European studies, comparative studies, contact linguistics, language pedagogy, and language technologies are represented in the collection of theses.

Izdevums pieejams arī LU e-resursu repozitorijā

Solvita Berra „Idejas un ieteikumi uzņēmuma nosaukšanai”

Berra, Solvita (Burr, Solvita). Idejas un ieteikumi uzņēmuma nosaukšanai. Metodiskā konsultante Sanda Rapa. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2021, 42 lpp. ISBN 9789934580079.

Bukletā ir sniegts pārskats par uzņēmumu nosaukumu veidiem (tiešie, simboliskie un jauktie nosaukumi; triviāli un netriviāli nosaukumi; lokāli, globāli un glokāli nosaukumi) un lingvistiskās izveides stratēģijām un līdzekļiem (piem., prefiksāciju, salikteņu veidošanu, okazionālismu radīšanu) latviešu valodā.

Izdevums pieejams arī LU e-resursu repozitorijā.

Akadēmiķa Jāņa Endzelīna
148. dzimšanas dienas atceres starptautiskās zinātniskās konferences tēzes

Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 148. dzimšanas dienas atceres starptautiskā zinātniskā konference “Baltijas onīmi: no sendienām līdz mūsdienām”. Tēzes = International Scientific Conference „Baltic onyms: from past to present” to commemorate the 148th  anniversary of the academician Jānis Endzelīns. Abstracts.  Sast./Comp. by Kristīne Mežapuķe. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2021, 49 lpp. ISBN 9789934580086.

Izdevums pieejams arī LU e-resursu repozitorijā