Valsts pētījumu programmas projekts „Latviešu valoda”

Valsts pētījumu programmas projektā „Latviešu valoda” (Nr. VPP-IZM-2018/2-0002, vad. Ina Druviete) atbilstoši programmas virsmērķim, projekta mērķim un definētajiem uzdevumiem tiks veikti pētījumi valodas ontoloģijas, sociolingvistikas (ieskaitot, valodas situācijas monitoringu), latviešu valodas gramatikas, leksikoloģijas un leksikogrāfijas (saskarē ar informācijas tehnoloģiju speciālistiem), Latvijas vietvārdu un personvārdu izpētes, latviešu terminoloģijas, latgalistikas jomās un lībiešu valodas leksikā un gramatikā, paplašinot zināšanu bāzi valodniecības un tās saskarjomu zinātnēs par latviešu valodas un lībiešu valodas izpēti un attīstību; izstrādāt un testēt elektroniskos valodas resursus (latviešu valodas vārdnīcas, lībiešu valodas datubāzi, latgaliešu rakstu valodas pareizrakstības rīku), kas veicinātu latviešu valodas un lībiešu valodas resursu pieejamību interneta vidē; izmantojot OPEN SCIENCE un OPEN DATA principus, nodrošināt sabiedrībai nepieciešamo pētniecības rezultātu pieejamību internetā un Latvijas un Eiropas publiskajās bibliotēkās; veicot plašus, intervijās un anketēšanā, kā arī tiešā saskarē ar valodas apguvējiem balstītus pētījumus, sniegt priekšlikumus par latviešu valodas kā otrās valodas un svešvalodas apguves optimizāciju atbildīgajām ministrijām, mācību iestādēm, pedagogiem, vecākiem.

Divu Valsts pētījumu programmu kopsēde 16. aprīlī: paveiktais un iecerētais

2021. gada 16. aprīlī kopsēdē satikās Valsts pētījumu programmu “Latviešu valoda” un “Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai” stratēģiskās vadības padomes, īstenotāji un uzraudzības komisijas. Tajā programmu projektu vadītāji stāstīja par paveikto, par nākotnes iecerēm un par to, kāpēc programmas nepieciešams turpināt. Nākamajā posmā plānots vēstures, kultūras mantojuma un valodas pētniecību apvienot vienā lielā programmā.

„Latviešu valodas vēsturiskās vārdnīcas” darba seminārs 8. martā

2021. gada 8. martā darba seminārā (LU LaVI / tiešsaistē  Zoom  platformā) tiekas „Latviešu valodas vēsturiskās vārdnīcas” izstrādes darba grupa (koordinatore A. Trumpa; Leksikoloģijas un leksikogrāfijas apakšprojekts).

Onomastikai veltīta Jāņa Endzelīna dzimšanas dienas atceres konference 22. februārī

2021. gada 22. februārī Zoom platformā un Latviešu valodas institūta Facebook  ar Valsts pētījumu pogrammas „Latviešu valoda” atbalstu notiek akadēmiķa Jāņa Endzelīna 148. dzimšanas dienaas atceres starptautiska zinātniska konference „Baltijas onīmi: no sendienām līdz mūsdienām (Baltic onyms: from past to present)”. Vairāk par konferenci skatīt Latvijas Universitātes mājaslapā.

Konference Daugavpilī 28.–29. janvārī

2021. gada 28.–29. janvārī LU Latviešu valodas institūta projekta izpildītāji Ina Druviete, Dite Liepa, Iilga Migla, Elga Skrūzmane, Anna Vulāne, Evija Šmatova, Arturs Eduards Šmatovs, Sintija Ķauķīte piedalās Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes rīkotajos „XXXI Zinātniskajos lasījumos”.

Onomastikas darba grupas seminārs 26. janvārī

2021. gada 26. janvārī darba seminārā (LU LaVI / tiešsaistē Zoom platformā) tiekas Onomastikas apakšprojekta darba grupa (vadītāja Sanda Rapa). Darba kārtībā: Jāņa Endzelīna 148. dzimšanas dienas atceres konferences programmas izstrāde, organizatorisko jautājumu apspriešana, darba pienākumu sadalīšana; Gaiķu pagasta vietvārdu (Vietvārddienas sērijas) publicēšana.

„Latviešu valodas vēsturiskās vārdnīcas” darba grupas seminārs 22. janvārī

2021. gada 22. janvārī darba seminārā (LU LaVI / tiešsaistē Zoom platformā) tiekas „Latviešu valodas vēsturiskās vārdnīcas” izstrādes darba grupa (koordinatore A. Trumpa; Leksikoloģijas un leksikogrāfijas apakšprojekts).

Starptautisks zinātnisks seminārs par senajiem rakstiem 15. janvārī

2021. gada 15. janvārī tiešsaistē (Zoom platformā) notiek LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodniecības katedras un LU Latviešu valodas institūta organizētais 11. starptautiskais zinātniskais seminārs „Latviešu raksti un raksti Baltijā 16.–19. gadsimtā: pētniecības aktualitātes un problēmas”, kurā ar referātiem piedalās arī projekta izpildītāji: Renāte Siliņa-Piņķe, Sanda Rapa, Anta Trumpa, Anna Frīdenberga un Pēteris Vanags.

Jauni škirkļi „Latviešu valodas vēsturiskajā vārdnīcā”

2021. gada 13. janvārī tiek publicēts 231 jauns „Latviešu valodas vēsturiskās vārdnīcas” šķirklis.