Valsts pētījumu programmas projekts „Latviešu valoda”

Valsts pētījumu programmas projektā „Latviešu valoda” (Nr. VPP-IZM-2018/2-0002, vad. Ina Druviete) atbilstoši programmas virsmērķim, projekta mērķim un definētajiem uzdevumiem tiks veikti pētījumi valodas ontoloģijas, sociolingvistikas (ieskaitot, valodas situācijas monitoringu), latviešu valodas gramatikas, leksikoloģijas un leksikogrāfijas (saskarē ar informācijas tehnoloģiju speciālistiem), Latvijas vietvārdu un personvārdu izpētes, latviešu terminoloģijas, latgalistikas jomās un lībiešu valodas leksikā un gramatikā, paplašinot zināšanu bāzi valodniecības un tās saskarjomu zinātnēs par latviešu valodas un lībiešu valodas izpēti un attīstību; izstrādāt un testēt elektroniskos valodas resursus (latviešu valodas vārdnīcas, lībiešu valodas datubāzi, latgaliešu rakstu valodas pareizrakstības rīku), kas veicinātu latviešu valodas un lībiešu valodas resursu pieejamību interneta vidē; izmantojot OPEN SCIENCE un OPEN DATA principus, nodrošināt sabiedrībai nepieciešamo pētniecības rezultātu pieejamību internetā un Latvijas un Eiropas publiskajās bibliotēkās; veicot plašus, intervijās un anketēšanā, kā arī tiešā saskarē ar valodas apguvējiem balstītus pētījumus, sniegt priekšlikumus par latviešu valodas kā otrās valodas un svešvalodas apguves optimizāciju atbildīgajām ministrijām, mācību iestādēm, pedagogiem, vecākiem.

Izdota kolektīvā monogrāfija „Latviešu lingvistiskā attieksme: vērtības, pārliecība, prakse”

2021. gada decembrī izdota projekta „Latviešu valoda”  īstenotāju sagatavotā monogrāfija, kas  brīvi pieejama LU e-resursu repozitorijā.

Divu Valsts pētījumu programmu kopsēde 16. aprīlī: paveiktais un iecerētais

2021. gada 16. aprīlī kopsēdē satikās Valsts pētījumu programmu „Latviešu valoda” un „Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai” stratēģiskās vadības padomes, īstenotāji un uzraudzības komisijas. Tajā programmu projektu vadītāji stāstīja par paveikto, par nākotnes iecerēm un par to, kāpēc programmas nepieciešams turpināt. Nākamajā posmā plānots vēstures, kultūras mantojuma un valodas pētniecību apvienot vienā lielā programmā.

„Latviešu valodas vēsturiskās vārdnīcas” darba seminārs 8. martā

2021. gada 8. martā darba seminārā (LU LaVI / tiešsaistē  Zoom  platformā) tiekas „Latviešu valodas vēsturiskās vārdnīcas” izstrādes darba grupa (koordinatore Anta Trumpa; Leksikoloģijas un leksikogrāfijas apakšprojekts).

Onomastikai veltīta Jāņa Endzelīna dzimšanas dienas atceres konference 22. februārī

2021. gada 22. februārī Zoom platformā un Latviešu valodas institūta Facebook  ar Valsts pētījumu pogrammas „Latviešu valoda” atbalstu notiek akadēmiķa Jāņa Endzelīna 148. dzimšanas dienas atceres starptautiska zinātniska konference „Baltijas onīmi: no sendienām līdz mūsdienām (Baltic onyms: from past to present)”. Vairāk par konferenci skatīt Latvijas Universitātes mājaslapā.

Konference Daugavpilī 28.–29. janvārī

2021. gada 28.–29. janvārī LU Latviešu valodas institūta projekta izpildītāji Ina Druviete, Dite Liepa, Ilga Migla, Elga Skrūzmane, Anna Vulāne, Evija Šmatova, Arturs Eduards Šmatovs, Sintija Ķauķīte piedalās Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes rīkotajos „XXXI Zinātniskajos lasījumos”. (Programma.)

Onomastikas darba grupas seminārs 26. janvārī

2021. gada 26. janvārī darba seminārā (LU LaVI / tiešsaistē Zoom platformā) tiekas Onomastikas apakšprojekta darba grupa (vadītāja Sanda Rapa). Darba kārtībā: Jāņa Endzelīna 148. dzimšanas dienas atceres konferences programmas izstrāde, organizatorisko jautājumu apspriešana, darba pienākumu sadalīšana; Gaiķu pagasta vietvārdu (Vietvārddienas sērijas) publicēšana.

„Latviešu valodas vēsturiskās vārdnīcas” darba grupas seminārs 22. janvārī

2021. gada 22. janvārī darba seminārā (LU LaVI / tiešsaistē Zoom platformā) tiekas „Latviešu valodas vēsturiskās vārdnīcas” izstrādes darba grupa (koordinatore Anta Trumpa; Leksikoloģijas un leksikogrāfijas apakšprojekts).

Starptautisks zinātnisks seminārs par senajiem rakstiem 15. janvārī

2021. gada 15. janvārī tiešsaistē (Zoom platformā) notiek LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodniecības katedras un LU Latviešu valodas institūta organizētais 11. starptautiskais zinātniskais seminārs „Latviešu raksti un raksti Baltijā 16.–19. gadsimtā: pētniecības aktualitātes un problēmas”, kurā ar referātiem piedalās arī projekta izpildītāji: Renāte Siliņa-Piņķe, Sanda Rapa, Anta Trumpa, Anna Frīdenberga un Pēteris Vanags.

Jauni škirkļi „Latviešu valodas vēsturiskajā vārdnīcā”

2021. gada 13. janvārī tiek publicēts 231 jauns „Latviešu valodas vēsturiskās vārdnīcas” šķirklis.

LVVV darba grupas tikšanās decembrī

02. un 16.12.2020. darba seminārā (LU LaVI / Microsoft Teams) tiekas „Latviešu valodas vēsturiskās vārdnīcas” izstrādes darba grupa (koordinatore Anta Trumpa; Leksikoloģijas un leksikogrāfijas apakšprojekts).

Norisinās konference „Vārds un tā pētīšanas aspekti”

26.–27.11.2020. (LiepU / Microsoft Teams) norisinās Liepājas Universitātes rīkotā 25. starptautiskā zinātniskā konference „Vārds un tā pētīšanas aspekti“. 

LVVV darba grupas tikšanās

29.10.2020. darba seminārā (LU LaVI / Microsoft Teams) tiekas „Latviešu valodas vēsturiskās vārdnīcas” izstrādes darba grupa (koordinatore Anta Trumpa; Leksikoloģijas un leksikogrāfijas apakšprojekts).

LVV izstrādes darba grupas tikšanās

27.10.2020. darba seminārā (LU LaVI / Microsoft Teams) tiekas „Latvijas vietvārdu vārdnīcas” izstrādātāju darba grupa (vad. Sanda Rapa).

„Vietvārdu diena” Gaiķos

20.10.2020. Gaiķu tautas namā ar mērķi apzināt Latvijas vietvārdu daudzveidību rīkota ikgadējā „Vietvārdu diena“, kurā piedalās onomastikas pētījumu apakšprojekta darba grupa (Sanda Rapa, Anete Ozola, Anta Trumpa, Gunita Arnava); Skrundas TV.

Baltistu kongress pārcelts uz 2021. gadu

7.–9.10.2020. plānotais XIII Starptautiskais Baltistu kongress „Baltu valodas laikā un telpā” pārcelts uz 2021. gada 13.–16. oktobri. 

LVVV darba grupas tikšanās

07.09.2020. darba seminārā (LU LaVI / Microsoft Teams) tiekas „Latviešu valodas vēsturiskās vārdnīcas” (https://tezaurs.lv/lvvv/) izstrādes darba grupa (koordinatore Anta Trumpa; Leksikoloģijas un leksikogrāfijas apakšprojekts).

LVVV darba grupas tikšanās

29.06.2020. darba seminārā (LU LaVI / Microsoft Teams) tiekas „Latviešu valodas vēsturiskās vārdnīcas” izstrādes darba grupa (koordinatore Anta Trumpa; Leksikoloģijas un leksikogrāfijas apakšprojekts).

Ziņojums par programmas „Latviešu valoda” apakšprojektos iecerēto un atskats uz programmas vidusposmā paveikto

16.06.2020. Neatkarīgajā Rīta Avīzē publicēts ziņojums par programmas „Latviešu valoda” apakšprojektos iecerēto un atskats uz programmas vidusposmā paveikto (nra.lv).

LVVV darba grupas tikšanās

08.06.2020. darba seminārā (LU LaVI / Microsoft Teams) plāno tikties „Latviešu valodas vēsturiskās vārdnīcas” izstrādes darba grupa (koordinatore Anta Trumpa; Leksikoloģijas un leksikogrāfijas apakšprojekts).

VPP „Latviešu valoda” vidusposma konference

03.06.2020. notiek VPP „Latviešu valoda” vidusposma konference Microsoft Teams platformā.

(Pieteikšanās visiem interesentiem līdz 1. jūnijam, aizpildot anketu LU mājaslapā.)

LVVV darba grupas tikšanās

18.05.2020. darba seminārā (LU LaVI / Microsoft Teams) tiekas „Latviešu valodas vēsturiskās vārdnīcas” izstrādes darba grupa (koordinatore Anta Trumpa; Leksikoloģijas un leksikogrāfijas apakšprojekts).

LVVV darba grupas tikšanās aprīlī

9.04., 15.04. un 29.04.2020. darba semināros (LU LaVI / Microsoft Teams) tiekas „Latviešu valodas vēsturiskās vārdnīcas” izstrādes darba grupa (koordinatore Anta Trumpa; Leksikoloģijas un leksikogrāfijas apakšprojekts).

Artura Ozola dienas konference pārcelta uz 2021. gada martu

19.–20.03.2020. LU HZF plānotā 56. prof. Artura Ozola dienas starptautiskā zinātniskā konference „Gramatika un valodas apguve” (programma) pārcelta uz 2021. gada martu.

LVVV darba grupas tikšanās

02.03.2020. LaVI darba seminārā tiekas „Latviešu valodas vēsturiskās vārdnīcas” izstrādes darba grupa (koordinatore Anta Trumpa; Leksikoloģijas un leksikogrāfijas apakšprojekts).

Dalība konferencē „Valoda sabiedrībā”

20.–21.02.2020. Latvijas Universitātes Mazajā aulā notiek akadēmiķa Jāņa Endzelīna 147. dzimšanas dienas atcerei veltīta starptautiska zinātniska konference „Valoda sabiedrībā“. Ar prezentācijām uzstājas Latviešu valodas institūta darbinieki Ina Druviete, Dite Liepa, Sintija Ķauķīte, Santa Jērāne, Igors Koškins, Regina Kvašyte, Dace Strelēvica-Ošiņa, arī Lībiešu institūta pētnieki Valts Ernštreits, Gunta Kļava, Uldis Ivars Jānis Balodis un Milda Dalidenaite. 

LVVV darba grupas tikšanās

03.02.2020. LaVI darba seminārā tiekas LaVI darba seminārā tiekas „Latviešu valodas vēsturiskās vārdnīcas” izstrādes darba grupa (koordinatore Anta Trumpa; Leksikoloģijas un leksikogrāfijas apakšprojekts).

Dalība DU XXX Zinātniskajos lasījumos

30.–31.01.2020. Daugavpils Universitātē norisinās starptautiska zinātniska konference „XXX Zinātniskie lasījumi”. Konferencē referātus par aktuālām projekta tēmām prezentē Ina Druviete, Brigita Bušmane, Veronika Dundure, Kristīne Gailuma, Anna Elizabete Griķe, Sintija Ķauķīte, Dite Liepa, Zenta Liepa, Sanda Rapa, Anna Stafecka, Ilze Štrausa, Anna Vulāne.

Norisinās senajiem tekstiem veltīts seminārs

17.01.2020. LU Humanitāro zinātņu fakultātē norisinās 10. starptautiskais zinātniskais seminārs „Latviešu raksti un raksti Latvijā 16.-19. gadsimtā: pētniecības aktualitātes un problēmas“.

Tiekas MLVV izstrādes darba grupa

09.01.2020. LU Matemātikas un informātikas institūtā (Raiņa bulvāris 29) tiekas Leksikoloģijas un leksikogrāfijas (MLVV izstrāde) darba grupa (vad. Ilga Jansone). Darba plānā LU MII speciālistu izveidotās jaunās elektroniskās platformas (https://mlvv.tezaurs.lv/) prezentācija un turpmāko darba uzdevumu saskaņošana.

Tiekas LVV izstrādes darba grupa

17.12.2019. LaVI darba seminārā tiekas „Latvijas vietvārdu vārdnīcas” izstrādātāju darba grupa (vad. Sanda Rapa).

24. starptautiskā zinātniskā konference „Vārds un tā pētīšanas aspekti”

28.–29.11.2019. Liepājas Universitātē norisinās 24. starptautiskā zinātniskā konference „Vārds un tā pētīšanas aspekti”.

Tiekas LVVV darba grupa

24.11.2019. LaVI darba seminārā tiekas „Latviešu valodas vēsturiskās vārdnīcas” izstrādes darba grupa (koordinatore Anta Trumpa; Leksikoloģijas un leksikogrāfijas apakšprojekts).

Dalība A. Vanagam veltītā konferencē Viļņā

7.–8.11.2019. Lietuviešu valodas institūtā (Viļņa) norisinās 4. starptautiskā zinātniskā A. Vanagam veltītā konference „Tikriniai žodžiai erdvėje ir erdvė tikriniuose žodžiuose“, kur savus referātus prezentē Ilga Jansone, Anta Trumpa, Regina Kvašyte.

Tiekas LVVV darba grupa

28.10.2019. LaVI darba seminārā tiekas „Latviešu valodas vēsturiskās vārdnīcas” izstrādes darba grupa (koordinatore Anta Trumpa; Leksikoloģijas un leksikogrāfijas apakšprojekts).

Pētnieces Brigita Bušmane un Liene Markus-Narvila konferencē „Piemares ļaudis un likteņi”

24.10.2019. Liepājas Universitātē notiek Liepājas Universitātes 4. konference „Piemares ļaudis un likteņi“. Referē arī LU Latviešu valodas institūta pētnieces Brigita Bušmane un Liene Markus-Narvila.

Vietvārdu diena Viesītē

18.10.2019. Paula Stradiņa skolā (Viesīte) ar mērķi apzināt Latvijas vietvārdu daudzveidību tiek rīkota „Vietvārdu diena”, kur piedalās onomastikas pētījumu apakšprojekta pētniece Sanda Rapa.

Dalība ar referātiem RTU konferencē

17.10.2019. RTU (Kronvalda bulvāris 1) norisinās Rīgas Tehniskās universitātes 60. starptautiskā zinātniskā konferences sekcija „Humanitārās un sociālās zinātnes“, kur ar referātiem uzstājas Arturs Eduards Šmatovs (Pāreja uz mācībām valsts valodā: ieskats interneta publikācijās), Šmatova Evija un Vulāne Anna (kopreferāts par latgaliešu rakstu valodu mūsdienu skolā: ieskats interneta publikācijās). 

Apakšprojektu vadītāju ziņojumi par projekta aktualitātēm

10.10.2019. LaVI notiek zinātnisks seminārs „Novitātes valodniecībā: pētījumi VPP un LZP projektos”, kur ar projekta „Latviešu valoda” aktualitātēm klātesošos iepazīstina apakšprojektu vadītājas Anna Vulāne, Irēna Ilga Jansone un Anta Trumpa.

Santa Jērāne piedalās J.Jablonska konferencē Viļņā

03.10.2019. Lietuviešu valodas institūtā (Viļņa) 26. starptautiskajā zinātniskajā Jona Jablonska konferencē „Linguistic Diversity in the Modern World: Language Power and Prestige” ar referātu piedalās Santa Jērāne.

Tiekas LVVV darba grupa

23.09.2019. LaVI darba seminārā tiekas „Latviešu valodas vēsturiskās vārdnīcas” izstrādes darba grupa (koordinatore Anta Trumpa; Leksikoloģijas un leksikogrāfijas apakšprojekts).

Renāte Siliņa-Piņķe prezentē jaunākos pētījumus par latviešu priekšvārdiem

11.–13.09.2019. Vācijā (Minstere) norisinās Vācu onomastu biedrības rīkotā starptautiskā zinātniskā konference „Bewegte Namen“, kur savu referātu „Gesagt, gehört, geschrieben… Lettische Rufnamen in der schwedischen Hakenrevision von 1638” (Pateikti, sadzirdēti, uzrakstīti… Latviešu priekšvārdi 1638. gada zviedru arklu revīzijā) prezentē vadošā pētniece Renāte Siliņa-Piņķe. 

Vadošais pētnieks Igors Koškins par dažu latviešu valodas vārdu etimoloģiju

10.–13.09.2019. Jekaterinburgas Valsts universitātē norisinās  IV starptautiskā zinātniskā konference „Etnolingvistika. Onomastika. etimoloģija”, kur ar prezentāciju par baltu – slāvu valodu sakariem un dažu latviešu valodas vārdu etimoloģiju piedalās vadošais pētnieks Igors Koškins.

Lībiešu valodai, vēsturei un kultūrai veltīta konference

26.–27.08.2019. LU Lībiešu valodas institūtā (Kronvalda bulvāris 4) notiek zinātniska konference „Livonica 2019. Lībiešu valoda, vēsture un kultūra“. Ar referātiem piedalās konferences rīcības komitejas priekšsēdētājs un vadošais pētnieks Valts Ernštreits, vadošā pētniece Ina Druviete, pētniece Gunta Kļava, vadošā pētniece Renāte Blumberga, pētnieks Uldis Balodis un pētniece Dace Strelēvica-Ošiņa.

Tiekas LVVV darba grupa

26.08.2019. LaVI darba seminārā tiekas „Latviešu valodas vēsturiskās vārdnīcas” izstrādes darba grupa (koordinatore Anta Trumpa; Leksikoloģijas un leksikogrāfijas apakšprojekts).

Onomastu darba grupa piedalās personvārdiem veltītā konferencē Helsinku Universitātē

21.–23.08.2019. augustā Helsinku Universitātē norisinās onomastikas aktualitātēm veltīta starptautiska zinātniska konference “Personal Names and Cultural Reconstructions“, kur ar referātiem piedalās pētniece Sanda Rapa, vadošā pētniece Laimute Balode, vadošā pētniece Renāte Siliņa-Piņķe, zinātniskā asistente Anna Elizabete Griķe.

Dace Strelēvica-Ošiņa piedalās Baltijas studiju konferencē

26.–29.06.2019. Gdaņskas Universitātē (Polija) norisinās 13. Baltijas studiju konference “Baltic Studies in Europe: Baltic Solidarity“, kurā ar prezentāciju piedalās institūta pētniece Dace Strelēvica-Ošiņa.

Tiekas LVVV darba grupa

17.06.2019. HZF darba seminārā tiekas „Latviešu valodas vēsturiskās vārdnīcas” izstrādes darba grupa (koordinatore Anta Trumpa; Leksikoloģijas un leksikogrāfijas apakšprojekts).

Sagatavots un publicēts ieskats Lejaskurzemes izlokšņu pētniecībā

29.05.2019. Liepājas Universitātes mājaslapā projektu sadaļā publiskots apakšprojekta „Reģionālistika” (vad. Anna Vulāne) sagatavots ieskats Lejaskurzemes izlokšņu pētniecībā (PDF / sagat. Liene Markus-Narvila, Ieva Ozola, Līga Agruma, Rita Kapeniece-Klauža).

Tiekas LVVV darba grupa

20.05.2019. LaVI darba seminārā tiekas „Latviešu valodas vēsturiskās vārdnīcas” izstrādes darba grupa (koordinatore Anta Trumpa; Leksikoloģijas un leksikogrāfijas apakšprojekts).

Zenta Liepa piedalās konferencē „Valodu apguve: problēmas un perspektīva”

17.05.2019. Liepājas Universitātē norisinās 26. starptautiskā zinātniskā konference „Valodu apguve: problēmas un perspektīva“. Ar prezentāciju piedalās LaVI projekta izpildītāja Zenta Liepa.

Ina Druviete iepazīstina ar projektu LU Jauno tehnoloģiju un inovāciju dienā

17.05.2019. LU Jauno tehnoloģiju un inovāciju dienā pētniecības ideju tirgus placī „Zināšanu agora” tēmā „Procesi” Zinātņu mājas zālē „Alfa” klātesošos ar projektu „Latviešu valoda” iepazīstina tā vadītāja Ina Druviete. 

Prezentācijas konferencē „Personība kultūru un valodu krustcelēs. Pēterim Šmitam 150”

25.–26.04.2019. LU Lielajā aulā norisinās starptautiska zinātniska konference „Personība kultūru un valodu krustcelēs. Pēterim Šmitam 150“. Ar prezentācijām par Pētera Šmita ieguldījumu valodniecībā konferencē piedalās projekta vadītāja, vadošā pētniece Ina Druviete (Vispārīgās valodniecības jautājumi Pētera Šmita darbos) un vadošā pētniece Irēna Ilga Jansone (Pētera Šmita materiāli K. Mīlenbaha un J. Endzelīna „Latviešu valodas vārdnīcā”).

Projekta izpildītāja Vija Požarnova piedalās jauno lingvistu konferencē

12.04.2019. Ventspils Universitātē notiek 5. starptautiskā jauno lingvistu konference „Via scientiarum“, kur ar prezentāciju piedalās LaVI projekta izpildītāja Vija Požarnova.

Tiekas LVVV darba grupa

08.04.2019. LaVI darba seminārā tiekas „Latviešu valodas vēsturiskās vārdnīcas” izstrādes darba grupa (koordinatore Anta Trumpa; Leksikoloģijas un leksikogrāfijas apakšprojekts).

Sandra Ūdre piedalās starpdisciplinārā konferencē „Regions: vēsture, kultūra, valoda”

28.–29.03.2019. Šauļu Universitātē norisinās starpdisciplināra konference „Regions: vēsture, kultūra, valoda”, kur ar referātu piedalās LaVI projekta izpildītāja Sanda Ūdre.

Norisinās 55. Artura Ozola dienas konference „Valodas normas, to kodificēšana un iedzīvināšana”

18.03.2019. HZF norisinās 55. Artura Ozola dienas konference „Valodas normas, to kodificēšana un iedzīvināšana“, kur savus priekšlasījumus prezentēs projekta izpildītāji LaVI Dace Strelēvica-Ošiņa (Norma un lietojums: dažu interneta vietņu nosaukumi latviešu valodas vidē), Sandra Ūdre (Neoloģismu un arhaismu funkcionalitāte jaunākajos latgaliešu tekstos: lakuga.lv piemērs) un Pēteris Vanags (Īss priekšlasījums sapulcējušamies klātesošajiem jeb ieskats kādas nenormatīvas formas vēsturē).

Tiekas LVVV darba grupa

12.03.2019. LaVI darba seminārā tiekas „Latviešu valodas vēsturiskās vārdnīcas” izstrādes darba grupa (koordinatore Anta Trumpa; Leksikoloģijas un leksikogrāfijas apakšprojekts).

Projekta „Latviešu valoda” atklāšanas konference

07.03.2019. LU notiek projekta „Latviešu valoda” atklāšanas konference. Darba kārtībā LR izglītības un zinātnes ministres Ilgas Šuplinskas uzruna, VPP „Latviešu valoda” stratēģiskās vadības padomes priekšsēdētājas Guntas Arājas uzruna, LZP vecākā eksperta Ingmāra Kreišmaņa ziņojums, projekta vadītājas Inas Druvietes ziņojums, apakšprojektu vadītāju ziņojumi. 

Konference „Vārds. Nozīme. Vārdnīca”

21.–22.02.2019. LZA norisinās starptautiska zinātniska konference „Vārds. Nozīme. Vārdnīca”. (Programma.)

Leksikoloģijas un leksikogrāfijas darba grupas seminārs

15.02.2019. LaVI tiekas Leksikoloģijas un leksikogrāfijas darba grupa (vad. Ilga Jansone). Seminārā piedalās arī LU Matemātikas un informātikas institūta speciālisti.

Konference „Gramatika un valodas normēšanana”

14.02.2019. HZF LU 77. konferences ietvarā notiek apakšprojekta „Gramatika un tās saskarjomas: gramatikas enciklopēdiskā vārdnīca” (vad. Andra Kalnača) sekcijas „Gramatika un valodas normēšana” darbs. (Programma.) Stenda referāts Sintijai Ķauķītei.

Apakšprojektu vadītāju darba seminārs

30.01.2019. LU notiek apakšprojektu vadītāju darba seminārs (vad. Ina Druviete). Piedalās SZA Zinātnes projektu daļas vadītāja Inguna Paredne, kā arī projekta vadošā partnera (LU) un sadarbības partneru institūciju pārstāvji.

Dalība DU XXIX Zinātniskajos lasījumos

24.–25.01.2019. LaVI projekta izpildītāji Brigita Bušmane, Ina Druviete, Dite Liepa, Ilga Migla, Vija Požarnova, Elga Skrūzmane, Anna Stafecka, Ilze Štrausa un Anna Vulāne piedalās Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes rīkotajos „XXIX Zinātniskajos lasījumos”.

Reģionālistikas pētījumu darba grupas seminārs

21.01.2019. LaVI plānu saskaņošanas seminārā tiekas Reģionālistikas pētījumu darba grupa (vad. Anna Vulāne).

Leksikogrāfijas un leksikoloģijas darba grupas seminārs

15.01.2019. LaVI darba plānu saskaņošanas seminārā tiekas Leksikogrāfijas un leksikoloģijas darba grupa (vad. Ilga Jansone).

Seminārs „Latviešu raksti un raksti Latvijā 16.–19. gadsimtā: pētniecības aktualitātes un problēmas”

11.01.2019. LU HZF notiek starptautisks zinātnisks seminārs „Latviešu raksti un raksti Latvijā 16.–19. gadsimtā: pētniecības aktualitātes un problēmas”. Ar prezentācijām uzstājas Ilga Jansone, Anna Frīdenberga, Anta Trumpa, Pēteris Vanags. (Programma.)

Onomastikas pētījumu darba grupas seminārs

09.01.2019. LaVI seminārā tiekas Onomastikas pētījumu apakšprojekta izpildītāji (vad. Sanda Rapa).

Līgums par projekta „Latviešu valoda” īstenošanu

03.12.2018. Latvijas Universitāte paraksta līgumu ar Studiju un zinātnes administrāciju par VPP projekta „Latviešu valoda” īstenošanu.