BALDUNČIKS Juris

dz. 29.11.1950. Jēkabpilī
m. 27.07.2022. Rīgā

Letonists, anglists, terminologs, leksikogrāfs, pedagogs, tulkotājs.

1977. gadā beidzis Latvijas Valsts universitātes Svešvalodu fakultātes Angļu valodas un literatūras nodaļu. 1978. gadā sācis strādāt Valodas un literatūras institūtā: 1978.–1986. gadā bijis tā zinātniskais līdzstrādnieks, 1986.–1989. gadā – vecākais zinātniskais līdzstrādnieks, 1990.–1992. gadā – institūta direktora vietnieks zinātniskajā darbā. 1992.–1998. gadā bijis Latvijas Zinātņu akadēmijas Literatūras, folkloras un mākslas institūta direktora vietnieks zinātniskajā darbā, 1994.–1997. gadā – projekta vadītājs, no 1984. gada – Latvijas Universitātes (agrāk Latvijas Valsts universitātes) Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes docētājs. Kopš 1997. gada strādājis Ventspils Augstskolā – bijis asociētais profesors, kopš 2001. gada Anglistikas katedras vadītājs, kopš 2006. gada – profesors. Līdz 2014. gadam vadījis Ventspils Augstskolas Lietišķās valodniecības centru, bet no 2013. līdz 2015. gadam vadījis arī Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisiju. 

Jura Baldunčika pētījumi galvenokārt kontaktlingvistikā. 1988. gadā aizstāvējis filoloģijas zinātņu kandidāta disertāciju Заимствование англизмов в латыщский язык XVIII–XX вв. („Anglicismu aizgūšana latviešu valodā 18.–20. gs.”). Nostrificēts par Dr. philol. Uz disertācijas pamata izstrādājis monogrāfiju “Anglicismi latviešu valodā” (1989), kurā apkopoti latviešu valodā lietotie aizguvumi, minēti to pirmreģistrējumi.

Publicējis vairāk nekā 90 rakstu par aizguvumiem, dažādu nozaru (jūrniecības, sporta u. c.) terminoloģiju un terminoloģijas vēsturi, valodas kultūru, tulkošanu. Arī zinātniskās konferencēs referējis par dažādiem valodu kontaktu aspektiem, latviešu terminoloģijas un leksikas attīstību, tulkošanas jautājumiem.

13 vārdnīcu, t. sk. „Svešvārdu vārdnīcas”, autors.

Latvijas Universitātē un Ventspils Augstskolā docējis akadēmiskos kursus: angļu stilistika, leksikoloģija, terminoloģija, leksikogrāfija, sociolingvistika, ASV studijas, angļu valoda, rakstiskā tulkošana u. c.

Bibliogrāfija

Anglicismi latviešu valodā. Rīga: Zinātne, 1989.

Svešvārdu vārdnīca. Rīga: Jumava, 1999 (2002, 2006) (kopā ar Kornēliju Pokrotnieci). Pieejama LNB digitālajā bibliotēkā.

Avoti

Bankavs Andrejs,  Jansone Ilga. Latviešu valodniecība: fakti un biogrāfijas. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010, ko recenzējusi un pēc izdošanas papildinājusi Sarma Kļaviņa.