Institūta pētniece – eksperte lietuviešu terminoloģijas disertācijas aizstāvēšanā

18. jūnijā Viļņā, Lietuviešu valodas institūtā Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūta pētniece, Terminoloģijas nodaļas vadītāja un Viļņas Universitātes Šauļu akadēmijas vecākā zinātniskā līdzstrādniece REGĪNA KVAŠĪTE kā ārzemju eksperte piedalījās Linas Rutkienes (Lina Rutkienė) humanitāro zinātņu doktora disertācijas „Būvniecības terminoloģijas salikteņi: veidošanās un attīstība” (Statybos terminijos dūriniai: formavimasis ir raida) aizstāvēšanā. Zinātniskā vadītāja – Lietuviešu valodas institūta direktore, terminoloģe Albina Auksorjūte (Albina Auksoriūtė). Disertācija izstrādāta 2015.–2021. gadā vairāku Lietuvas zinātniskās pētniecības institūtu un augstskolu – Lietuviešu valodas institūta, Vītauta Dižā Universitātes, Klaipēdas Universitātes un Šauļu Universitātes (kopš 2021. gada 1. janvāra – Viļņas Universitātes Šauļu akadēmijas) – apvienotajā doktorantūrā.

Lietuvā kopš neatkarības atjaunošanas aizstāvētās terminologu disertācijas galvenokārt bijušas veltītas lietuviešu terminoloģijas – botānikas, tieslietu, medicīnas, būvniecības, reliģijas, literatūras terminu – vēsturei. L. Rutkienes pētījums atšķirībā no agrāk aizstāvētajām disertācijām izceļas ar modernu skatījumu. Pirmajā acumirklī varētu šķist, ka disertācijai izvēlēts salīdzinoši šaurs objekts: vienam no kādas darbības jomas (būvniecības) vārddarināšanas veidiem, turklāt ne pašam populārākajam ne lietuviešu valodā, ne tās terminoloģijā. Taču disertācijas mērķa („veicot 20.–21. gadsimta būvniecības terminoloģijas salikteņu daudzaspektālu pētījumu, noskaidrot šīs apakšsistēmas attīstības virzienus, likumsakarības un tendences”) rezultāts – detalizēta būvniecības terminoloģijas salikteņu analīze, izmantojot dažādas metodes. Viens no aizstāvētās disertācijas inovatīvuma rādītājiem ir kognitīvā terminu analīze, kas kļūst arvien populārāka ārvalstīs (par to liecina konferencēs dzirdētie referāti par konceptiem, kā arī lasītās publikācijas).

L. Rutkienes veiktais pētījums ir vērtīgs gan teorētiskā, gan praktiskā skatījumā. Tas ir nozīmīgs ieguldījums lietuviešu terminoloģijā: balstoties uz lietuviešu un ārvalstu zinātnieku skatījumu aplūkoti salikteņi un to veidi, salīdzinātas un (ne)pieņemtas vārdu un terminu darināšanas, terminoloģijas un kognitīvās lingvistikas teoriju nostādnes. Disertācija apliecināja nobriedušas zinātnieces iemaņas, prasmi skaidri formulēt domu, aplūkot jautājumus, kuri izraisa šaubas, un argumentēt izvēli. Disertācijā detalizēti analizēts empīriskais materiāls no dažādiem avotiem, galvenokārt mācību grāmatām un mācību materiāliem, vārdnīcām, rakstiem zinātniskajos žurnālos kopš 20. gadsimta sākuma. Praktiskā skatījumā salikteņu analīze nākotnē var būt noderīga ne vien šīs nozares terminradē – tā palīdzēs izvēlēties produktīvākos terminu darināšanas tipus, piemērotākos kognitīvos propozīcijas modeļus u. tml.

L. Rutkiene sava pētījuma rezultātus ir popularizējusi arī Latvijā: publicējusi rakstus „Baltu filoloģijā” (2016; ar līdzautori Vaidu Buivīdieni (Vaida Buivydienė)) un „Valoda – 2017. Valoda dažādu kultūru kontekstā” (2017), kā arī piedalījusies Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes XXX Zinātniskajos lasījumos (2020).

Regīna Kvašīte

Regīna Kvašīte

LU Latviešu valodas institūta pētniece

Citas ziņas

Mēs sociālajos tīklos