Jauna pieeja latviešu ģeolingvistiskajos pētījumos: atvērtie dati

Projekta mērķis – latviešu ģeolingvistikas un dialektoloģijas zinātniskās izcilības sekmēšana un pētījumu plašas starptautiskās atpazīstamības un aprites nodrošināšana, veicot latviešu valodas morfoloģiskās sistēmas izpēti ģeolingvistiskā aspektā. Projekts atbilst LR MK MK 13.12.2017. rīkojumā Nr. 746 „Par prioritārajiem virzieniem zinātnē 2018.–2021. gadā” noteiktajam virzienam „Latvijas valstiskums, valodas un vērtības, kultūra un māksla”. Projektā paredzēta latviešu valodas kā vienas no ES valodām izpēte ģeolingvistiskā aspektā. Lai iegūtu pilnīgākus rezultātus, nepieciešama piekļuve plašam dažādu valodas paveidu it īpaši teritoriālo dialektu, lingvistiskajiem faktiem, kuros apkopota dažādu paaudžu valodas pasaules ainas specifika un runas īpatnības. Pētījums būs ievērojams ieguldījums gan baltistikā, gan indoeiropeistikā un Eiropas mūsdienu lingvistikā kopumā. Galvenie uzdevumi: 1) sagatavot publicēšanai „Latviešu valodas dialektu atlanta” sējumu „Morfoloģija”; 2) veikt padziļinātus pētījumus baltu un somugru valodu kontaktu joslā, pētījumu rezultātus iekļaujot topošajā atlanta sējumā un plānotajos promocijas darbos dialektoloģijā un ģeolingvistikā; 3) izveidot ģeolingvistisko un dialektālo datu lietotni, kas plaši pieejama ikvienam sabiedrības loceklim. Projekta rezultātā šis būs pirmais šāda tipa atlants latviešu ģeolingvistikā, kas radīs iespēju nozares speciālistiem visā pasaulē izmantot pētījuma rezultātus. Tas būs publicēts gan brīvpiekļuvē, gan kā kolektīvā monogrāfija, līdz ar to būs pieejams ikvienam interesentam, jo īpaši studentiem. Projektā iegūtās zināšanas par Latvijas mūsdienu piejūras ainavas vēsturi, tās kultūras un dabas vērtībām varēs likt lietā, plānojot teritoriālo attīstību un iekļaujot šīs vērtības priekšstatos par piejūras novadu identitāti.
Vidusposma atskaite 2020. gada 11. maijā

2020. gadā no 28. aprīļa līdz 2. jūnijam Latvijas Zinātnes padome (LZP) kopā ar Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu īstenotājiem rīkoja tiešsaistes semināru ciklu, kurā interesentiem bija iespēja izzināt, ko LZP finansētajos projektos pēta zinātnieki Latvijā. Par LU Latviešu valodas institūtā īstenoto fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu stāstīja projekta vadītāja vadošā pētniece ANNA STAFECKA. Pilnu 11. maija semināra ierakstu var noskatīties LZP Youtube lapā.

Tiek gatavota „Latviešu valodas dialektu atlanta” morfoloģijas sējuma otrā daļa

Projektā tiek gatavota „Latviešu valodas dialektu atlanta” morfoloģijai veltītā sējuma otrā daļa: izstrādātas kartes un rakstīti to komentāri. Sējumu plānots laist klajā pēc projekta beigām 2021. gada rudenī.