Valsts pētījumu programmas projekts „Mūsdienu latviešu valodas izpēte un valodas tehnoloģiju attīstība”

Valsts pētījumu programmas Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai” projekta „Mūsdienu latviešu valodas izpēte un valodas tehnoloģiju attīstība” (LATE, Nr. VPP-Letonika-2021/1-0006, vadītāja Ilze Auziņa) mērķis ir, izmantojot datos balstītas metodes, veikt mūsdienu latviešu valodas gramatiskās, leksiski semantiskās, fonētiski fonoloģiskās sistēmas un latviešu zīmju valodas izpēti, kā arī pilnīgot esošos un radīt jaunus, ilgtspējīgus latviešu valodas resursus un rīkus. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, tiks izveidots „Latviešu valodas runas korpuss”, „Latviešu zīmju valodas paraugkorpuss”, kā arī tiks papildināta vārdnīca Tēzaurs.lv un „Mūsdienu latviešu valodas vārdnīca”. Balstoties uz latviešu valodas gramatikas pētījumiem, tiks pilnveidots „Sintaktiski marķētais latviešu valodas korpuss”. Šie resursi tiks integrēti vienotā latviešu valodas pētniecības infrastruktūrā, kā arī CLARIN-LV repozitorijā. Projekta laikā taps LATE platforma runas transkribēšanai un subtitrēšanai. Projektu īstenos Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta, LU Latviešu valodas institūta, LU Humanitāro zinātņu fakultātes, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta un Liepājas Universitātes zinātnieki, kuru intereses un kompetence saistīta ar latviešu valodniecību, datorlingvistiku un digitālajām humanitārajām zinātnēm. LU Latviešu valodas institūta zinātnieki pētīs latviešu valodas fonētiku un papildinās un rediģēs „Mūsdienu latviešu valodas vārdnīcu”, sekojot jaunākajām valodas attīstības tendencēm

22.09.2023. stenda referāts konferencē Lietuvā

22. septembrī Viļņā (Lietuva) Jona Jablonska piemiņai veltītā 28. starptautiskajā konferencē „Valoda un laikmets: cilvēka, paaudzes, sabiedrības attēlojums valodā” pētnieces Inese Indričāne un Solveiga Čeirane prezentē stenda referātu par balsīgajiem un nebalsīgajiem troksneņiem latviešu valodā („The Quantity of Latvian Obstruents (Voiceless vs. Voiced)”) .

Attēlā no kreisās: Dr. philol. Solveiga Čeirane, Dr. philol. Inese Indričāne (foto Evija Liparte).

26.01.2023. dalība konferencē „XXXIII Zinātniskie lasījumi"

26. janvārī Daugavpils Universitātē norisinājās starptautiska zinātniska konference „XXXIII Zinātniskie lasījumi”, kurā piedalījās pētniece Ilga Migla ar priekšlasījumu „Savvaļas putnu nosaukumi latviešu valodas frazeoloģismos (Names of wild birds in Latvian idioms)”. Vairāk par konferenci – institūta mājaslapas Jaunumu sadaļā.

27.01.2022. notiek MLVV darba grupas apspriede

Apakšprojekta vadītāja LU Latviešu valodas institūta pētnieka Agra Timuškas vadībā notiek MLVV darba grupas sanāksme. Tiek apspriests padarītais un pārrunāti 2023. gada plāni. Vārdnīcā tiks turpināti plaši rediģēšanas darbi (lielākoties atšifrēti un izvērsti tur lietotie saīsinājumi, koriģētas nozīmes, rediģēti frazeoloģismi, idiomas). 

4.10.2022. organizēts seminārs „Digitālie resursi valodniekiem"

4. oktobrī Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts tiešsaistes platformā Zoom organizēja zinātnisku un izglītojošu semināru „Digitālie resursi valodniekiem”, kurā digitālie resursi un valodas tehnoloģijas tika aplūkoti kā valodniecisku pētījumu avots. Semināra referenti stāstīja, kā digitālos resursus var izmantot mūsdienu latviešu valodas, seno rakstu un dialektu pētniecībā un kā resursi tiek izmantoti valodas datu uzkrāšanā un sistematizēšanā. Seminārs tika rīkots sadarbībā ar Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūtu

23.09.2022. laista klajā MLVV jaunā versija

23. septembrī LU Matemātikas un informātikas institūts publicējis jauno „Mūsdienu latviešu valodas vārdnīcas” versiju. Tā vairāk pielāgota digitālajam formātam (novērsti daudzi saīsinājumi piemēros), kā arī iekļauti jaunvārdi un definētas to nozīmes. 

10.06.2022. notiek MLVV darba grupas apspriede

Apakšprojekta vadītāja LU Latviešu valodas institūta pētnieka Agra Timuškas vadībā notiek MLVV darba grupas sanāksme. Tiek apspriests padarītais, problemātiskie jautājumi un jaunu nosaukumu pievienošana. Vārdnīcā tiek veikti plaši rediģēšanas darbi (lielākoties atšifrēti un izvērsti tur lietotie saīsinājumi, koriģētas nozīmes un izruna, svešcilmes šķirkļa vārdu rakstība, rediģēti frazeoloģismi, idiomas). Nākamais MLVV laidiens plānots jūnija beigās.

12.01.2022. publicēta LU Latviešu valodas institūta pētnieces intervija par MLVV

Pašā valsts pētījumu programmas sākumā, kad tiek uzsākts nākamais cēliens „Mūsdienu latviešu valodas vārdnīcas” izstrādē, meklējot jaunus valodā lietotos vārdus, definējot to nozīmes un labojot, aktualizējot jau publicētos šķirkļus, LU Latviešu valodas institūta zinātnsikā asistente „Latvijas Avīzei” SANTA BRIEDE sniegusi interviju par nesen klajā laisto „Mūsdienu latviešu valodas vārdnīcas” versiju, vienlaikus stāstot arī par leksikogrāfa (vārdnīcu veidotāja) darbu un par mūsdienu valodas attīstības ceļu. 12. janvāra intervija lasāma tiešsaistē „Latvijas Avīzē“.

7.01.2022. notiek LU Latviešu valodas institūta MLVV darba grupas tikšanās

Uzsākot darbu valsts pētījumu programmā Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai”, „Mūsdienu latviešu valodas vārdnīcas” sastādītāji un redaktori SANTA BRIEDE, AGRIS TIMUŠKA, ILGA MIGLA, IRĒNA ILGA JANSONE, AGITA KAZAKEVIČA, IEVA AUZIŅA tikās darba grupas seminārā, kurā pārrunāja līdz šim paveikto un definēja turpmākos uzdevumus: tiks turpināts darbs pie vārdnīcā lietoto saīsinājumu atšifrēšanas, pamazām atsakoties no visiem saīsinājumiem; tiks turpināts vākt jaunvārdus, definēt to nozīmes, kopīgi tās apspriest un ievietot vārdnīcā; tiks pievienoti un precizēti normatīvie komentāri; tiks rediģēti, akturalizēti jau publicētie šķirkļi. Vienlaikus pētnieki turpinās veidot individuālās jaunvārdu datubāzes.  

6.01.2022. MLVV publicēta CLARIN repozitorijā

Elektroniskā „Mūsdienu latviešu valodas vārdnīca” ir sagatavota TEI/XML formātā un nu pieejama kā atvērtie dati caur CLARIN-LV repozitoriju.