Valsts pētījumu programmas projekts „Mūsdienu latviešu valodas izpēte un valodas tehnoloģiju attīstība”

Valsts pētījumu programmas Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai” projekta „Mūsdienu latviešu valodas izpēte un valodas tehnoloģiju attīstība” (LATE, Nr. VPP-Letonika-2021/1-0006, vadītāja Ilze Auziņa) mērķis ir, izmantojot datos balstītas metodes, veikt mūsdienu latviešu valodas gramatiskās, leksiski semantiskās, fonētiski fonoloģiskās sistēmas un latviešu zīmju valodas izpēti, kā arī pilnīgot esošos un radīt jaunus, ilgtspējīgus latviešu valodas resursus un rīkus. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, tiks izveidots „Latviešu valodas runas korpuss”, „Latviešu zīmju valodas paraugkorpuss”, kā arī tiks papildināta vārdnīca Tēzaurs.lv un „Mūsdienu latviešu valodas vārdnīca”. Balstoties uz latviešu valodas gramatikas pētījumiem, tiks pilnveidots „Sintaktiski marķētais latviešu valodas korpuss”. Šie resursi tiks integrēti vienotā latviešu valodas pētniecības infrastruktūrā, kā arī CLARIN-LV repozitorijā. Projekta laikā taps LATE platforma runas transkribēšanai un subtitrēšanai. Projektu īstenos Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta, LU Latviešu valodas institūta, LU Humanitāro zinātņu fakultātes, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta un Liepājas Universitātes zinātnieki, kuru intereses un kompetence saistīta ar latviešu valodniecību, datorlingvistiku un digitālajām humanitārajām zinātnēm. LU Latviešu valodas institūta zinātnieki pētīs latviešu valodas fonētiku un papildinās un rediģēs „Mūsdienu latviešu valodas vārdnīcu”, sekojot jaunākajām valodas attīstības tendencēm

28.03.2024. seminārs par PRAAT metodiku

28.03.2024. LU Lituānistikas centrā notiek VPP LATE seminārs, kurā LU Latviešu valodas institūta vadošais pētnieks Edmunds Trumpa apmāca projekta dalībniekus, kā akustiskās fonētikas pētījumos var izmantot programmas PRAAT skriptus. Piedalās: LU Latviešu valodas institūta pētnieki Anete Ozola, Daira Vēvere, Edmunds Trumpa, Laura Paula Jansone, Odrija Ratfeldere, LU Matemātikas un informātikas institūta pētnieki Ilze Auziņa un Guna Rābante-Buša. 

Foto: Anete Ozola