Lingvistiskie pētījumi 21. gadsimtā: Latvija Eiropas kontekstā

LU Latviešu valodas institūtā tiek īstenota Latvijas Universitātes prioritāro tēmu pētniecības projekta „Letonika, diaspora un starpkultūru komunikācija” (vad. Ilze Rūmniece) apakštēma „Lingvistiskie pētījumi 21. gadsimtā: Latvija Eiropas kontekstā” (vad. Sanda Rapa).  Projekta virsmērķis ir, atbalstot gudru, ilgtspējīgu un iekļaujošu Latvijas tautsaimniecības izaugsmi atbilstīgi „Latvijas nacionālā reformu programmā „ES 2020” stratēģijas īstenošanai” noteiktajiem prioritārajiem zinātnes virzieniem, veikt pētījumus humanitārajās zinātnēs kontekstā ar Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas noteiktajiem prioritārajiem virzieniem: modernas informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, moderna izglītība, zināšanu bāzes attīstība, kritiska domāšana. Kā arī veicināt Letonikas kā starpdisciplināras pētījumu nozares un zināšanu pārneses attīstību LU, balstoties uz fundamentāliem pētījumiem, paaugstināt pētījumu zinātnisko kapacitāti un veicināt cilvēkresursu attīstību, starptautisko zinātnisko sadarbību un sekmēt Letonikas pētījumu atpazīstamību un konkurētspēju Eiropas zinātniskajā telpā.

Projekta konkrētais mērķis 2016.–2018. gadā (un tā turpinājumā 2019.–2021. gadā) izriet no LU programmas mērķiem:
1. Palielināt humanitāro zinātņu grupas zinātniskās darbības konkurētspēju Eiropas zinātnes telpā.
2. Palielināt humanitāro zinātņu nozaru grupas zinātnisko kapacitāti; radīt jaunas zināšanas, strādājot pēc starptautiski aprobētām metodēm humanitāro zinātņu lokā.
3. Paaugstināt zināšanu pārneses potenciālu un uzlabot sabiedrības izpratni par zinātnes sasniegumiem, radot pamatojumu – zināšanu bāzi lēmumu pieņemšanai sabiedrības pārvaldībā.
4. Nodrošināt kompetenču pieejā balstītu izglītības procesu.
5. Audzēt publikāciju skaitu Web of Science, Scopus žurnālos.
6. Būt regulāri līdzdalīgiem nacionālajā un starptautiskajā zinātniskajā diskusijā.

27.–28.01.2022. Institūta pētnieki piedalās Daugavpils Universitātes rīkotā konferencē

Janvāra beigās LU Latviešu valodas institūta pētnieki piedalījās ikgadējā Daugavpils Universitātes starptautiskajā zinātniskajā konferencē „XXXII Zinātniskie lasījumi”. Konferences programma pieejama Daugavpils Universitātes mājaslapā. Vairāk par konferenci un priekšlasījumu tematiem – LU Latviešu valodas institūta veidotajā konferences apskatā.

12.2021. Publicēta latviešu valodas seno tekstu pētniecības bibliogrāfija

2021. gada nogalē LU e-resursu repozitorijā un LU Latviešu valodas institūta mājaslapā atklātā piekļuvē publicēta Vairāk par bibliogrāfiju – LU Latviešu valodas institūta (bibliogrāfijas autoru) veidotajā apskatā.

LU prioritāro tēmu īstenotāji atskatās uz 2020. gadā paveikto

2021. gada 17. martā LU 79. starptautiskajā zinātniskajā konferencē LU pētniecības projekta „Letonika, diaspora un starpkultūru komunikācija” īstenotāji atskatījās uz 2020. gadā paveikto. Konferences plenārsēdē „Letonika un tās izaicinājumi 2020. gadā” uzstājās arī Sanda Rapa, stāstot par t. s. bāzes un snieguma projektā īstenotajiem darbiem un pasākumiem.

Žurnāla „Linguistica Lettica" kārtējā numura izdošana

Laists klajā žurnāla „Linguistica Lettica” 28. numurs.