Valsts pētījumu programmas projekts „Humanitāro zinātņu digitālie resursi: integrācija un attīstība”

Valsts pētījumu programmas projekta „Humanitāro zinātņu digitālie resursi: integrācija un attīstība” (Nr. VPP-IZM-DH-2020/1-0001, vad. Sanita Bērziņa-Reinsone (LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts)) mērķis ir nodrošināt līdzsvarotu un daudzveidīgu programmu, lai (1) sniegtu atbalstu esošo humanitāro zinātņu digitālo resursu un rīku attīstībai, novēršot nevienādu attīstību un sekmējot datu un izstrādāto risinājumu atkārtotu izmantošanu; (2) novērstu digitālo resursu fragmentāciju un nevajadzīgu dublēšanos, radot pamatu produktīvai sadarbībai starp institūcijām, kas nodarbojas ar līdzīgu datu vākšanu un glabāšanu; (3) nodrošinātu plašāku redzamību un publisku piekļuvi resursiem, kā arī radītu risinājumu, kas nodrošina virspusēju sasaisti starp dažādu nozaru resursiem; (4) izzinātu dažādu mērķauditoriju viedokli par digitālo resursu izmantošanu, lai sekmīgāk pielāgotu resursus dažādām mērķgrupām; (5) sekmētu digitālo resursu pielietojumu izglītībā un veicināt digitālo humanitāro zinātņu attīstību Latvijā un (6) izstrādātu rekomendācijas humanitāro zinātņu digitālo resursu un rīku veidotājiem, politikas veidotājiem, pētniekiem un citām mērķgrupām. Lai sasniegtu šos mērķus, projektā tiek iesaistītas vadošās pētniecības, augstākās izglītības un kultūras institūcijas, kas izstrādā humanitāro zinātņu digitālos resursus un rīkus, kā arī īsteno izglītības programmas un veic pētniecību digitālajās humanitārajās zinātnēs. 24 mēnešu laikā piecas starpinstitucionālas darba grupas īstenos programmu, kas sniegs būtisku un pozitīvu ietekmi uz digitālo humanitāro zinātņu resursu un rīku attīstību un ievērojami sekmēs kvalitatīvu digitālo humanitāro zinātņu attīstību Latvijā.

Publicēti videostāstījumi par digitālajiem valodas resursiem

Projekta Youtube kanālā publicēti videostāstījumi par digitālajiem humanitārajiem resursiem – 24. marta demonstrāciju semināra ieraksts.

LU Latviešu valodas institūta valodas resursu demonstrācija 24. martā

Digitālajā nedēļā, 24. martā, LU Latviešu valodas institūts Zoom platformā demonstrēja trīs kopā ar LU Matemātikas un informātikas institūtu izstrādātos valodas resursus: „Mūsdienu latviešu valodas vārdnīcu, „Latviešu valodas vēsturisko vārdnīcu” un „Tautas vietvārdu datubāzi”, atgādinot arī par iepriekš izstrādātajiem resursiem: Jāņa Endzelīna un Kārļa Mīlenbaha „Latviešu valodas vārdnīcu” un „Latviešu literārās valodas vārdnīcu”. Vairāk par demonstrāciju semināru var lasīt šeit.

Konference Liepājā 11. martā

11. martā LU Latviešu valodas institūta projekta īstenotāji piedalījās Liepājas Universitātes rīkotajā 27. starptautiskajā zinātniskajā tiešsaistes konferencē „Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā” (Zoom platformā). Everita Andronova (LU Matemātikas un informātikas institūts), Anna Frīdenberga, Lauma Pretkalniņa, Renāte Siliņa-Piņķe, Elga Skrūzmane, Anta Trumpa, Pēteris Vanags priekšlasījumā „Latviešu valodas senāko rakstu pieminekļu transliterācija mūsdienu rakstībā: iepriekšējā pieredze un automatizācijas mēģinājumi” stāstīja par seno tekstu konvertēšanas problēmām un risinājumiem, savukārt Sanda Rapa stāstīja par institūtā gatavotajiem latviešu valodas resursiem („Latviešu valodas vēsturiskā vārdnīca”, „Mūsdienu latviešu valodas vārdnīca”, „Tautas vietvārdu datubāze”) un iecerēm. 

Seno rakstu avotu konvertēšanas darba seminārs 8. martā

8. martā darba seminārā (LU LaVI / tiešsaistē Zoom platformā) tiekas senot tekstu konvertēšanas principu izstrādes darba grupa (koordinatore A. Trumpa).

Izlokšņu digitalizēšanas darba grupas seminārs 8. februārī

8. februārī darba seminārā (LU LaVI / tiešsaistē MS Teams platformā) tiekas izlokšņu digitalizēšanas darba grupa (vad. Irēna Ilga Jansone, Liene Markus-Narvila). Definēti dialektālo vārdnīcu digitalizēšanai nepieciešamie ieraksta lodziņi (t.s. apvidvārdu elektroniskās „kabatiņas”). Elektroniski apspriesti un sagatavoti pirmie paraugi, kas ietver šķirkļa vārdu, tā variantus, izrunu (arī IPA sistēmā), gramatisko informāciju, konstrukcijas (frazeoloģismus), nozīmi, norādes, piemērus, reģistrēšanas datus un ilustratīvo materiālu.

Seno rakstu avotu konvertēšanas darba seminārs 22. janvārī

22. janvārī darba seminārā (LU LaVI / tiešsaistē Zoom platformā) tiekas senot tekstu konvertēšanas principu izstrādes darba grupa (koordinatore A. Trumpa). 

Tautas vietvārdu datubāzē ievadīti Daugavpils un Gaiķu vietvārdi

Līdz janvāra beigām Tautas vietvārdu datubāzē ievadīti 144 vietvārdi, kas savākti 2020. gada 20. oktobrī organizētajā Vietvārdu dienā Gaiķu pagastā, kā arī vairāk nekā 300 Daugavpils novada vietvārdu, ko savulaik reģistrējusi ģeogrāfe Ruta Avotiņa, ietverot arī šiem vietvārdiem piekritīgo kultūrvēsturisko un ģeogrāfisko informāciju. Izstrādāts jauns pūļpakalpes modelis, ko plānots ieviest projekta otrajā gadā (sākot no 2021. gada oktobra).