Valsts pētījumu programmas projekts „Atvērtas un FAIR principiem atbilstīgas digitālo humanitāro zinātņu ekosistēmas attīstība Latvijā”

Valsts pētījumu programmas projekta „Atvērtas un FAIR principiem atbilstīgas digitālo humanitāro zinātņu ekosistēmas attīstība Latvijā” (Nr. VPP-IZM-DH-2022/1-0002, vad. Sanita Bērziņa-Reinsone (LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts)) jeb DHELI mērķis ir veicināt digitālo humanitāro zinātņu pētniecību Latvijā, nodrošinot līdzsvarotu programmu, lai (1) atbalstītu esošo humanitārajām zinātnēm paredzēto digitālo resursu un rīku attīstību, izvairoties no nevienmērīgas attīstības un veicinot to izmantošanu pētniecībā un izglītībā; (2) novērstu DH resursu un rīku sadrumstalotību un nevajadzīgu dublēšanos, veidojot partnerības un produktīvas alianses starp iestādēm, kas apkopo līdzīgus datus; (3) nodrošināt plašāku atpazīstamību, atbalstīt atvērto zinātni un ievērot FAIR principus, kā arī veicināt humanitāro zinātņu digitālo resursu sadarbspēju un to iekļaušanu starptautiskajās pētniecības infrastruktūrās; (4) veicināt DH pētniecību un izglītību Latvijā, tostarp veicināt un stiprināt DH pētnieku kopienu Latvijā, un (5) sniegt nepieciešamās vadlīnijas humanitāro zinātņu digitālo resursu un rīku izstrādātājiem, politikas veidotājiem un lēmumu pieņēmējiem, pētniekiem un citām mērķa grupām par efektīvu atbalstu digitālo humanitāro zinātņu attīstībai, attīstībai un sadarbībai. Projekta īstenošanas periods: 15.12.2022.–14.12.2025. Partneri:  Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts; Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts; Latvijas Universitātes Lībiešu institūts; Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija; Rīgas Tehniskā universitāte; Latvijas Nacionālā bibliotēka.

28.06.2023. V Pasaules latviešu zinātnieku kongress.

LU Latviešu valodas institūtu un LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratoriju kongresā kopīgi pārstāvēja latviešu seno tekstu pētnieku grupa – Everita Andronova, Anna Frīdenberga, Lauma Pretkalniņa, Elga Skrūzmane, Renāte Siliņa-Piņķe, Anta Trumpa un Pēteris Vanags. Sagatavotajā stenda referātā „Latviešu valodas senāko rakstu pieminekļu izpētes stūrakmeņi: korpuss, vārdnīca un digitālā bibliotēkaˮ tika stāstīts arī par DHELI projektā darāmajiem darbiem – Latviešu valodas seno tekstu korpusa modernizāciju, metadatu precizēšanu un pilotkonvertora izveidi. Plašāk skatīt majaslapas sadaļā Jaunumi.

19.01.2023. DHELI pirmā sanāksme

DHELI pirmajā sanāksmē projekta partneri pārrunāja iepriekšējā digitālajām humanitārajām zinātnēm veltītā projekta rezultātus un jaunā projekta uzdevumus un plānu. LU Latviešu valodas institūts darbu sāks projekta otrajā pusgadā, kad  turpinās strādāt pie 18. gadsimta tekstu konventora izveides (izstrādās tā pilotmodeli), atjauninās seno tekstu korpusa SENIE platformu (pilnveidos, uzlabos, precizēs metadatus, papildinās ar jauniem avotiem, sagatavos jaunpievienoto avotu metadatus), pētīs latviešu valodas rakstību vēsturiskā aspektā.