Doktorante no Šauļiem stažējas LU Latviešu valodas institūtā

16.–30. maijā Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūtā (LU LaVI) stažējas Viļņas Universitātes Šauļu akadēmijas (VU ŠA) doktorante Dangole Gaudinskaite (Danguolė Gaudinskaitė).

Dangole Gaudinskaite Šauļu Universitātē studēja Lietuviešu filoloģijas bakalaura studiju programmā (1999.–2003. g.), bet 2003.–2005. g. turpat Lietuviešu valodniecības maģistra studiju programmā ieguva maģistra grādu (saņēma diplomu ar izcilību). Filoloģijas jomas doktorantūras studiju programmā, kuru Lietuvā īsteno VU ŠA (līdz 2021. g. Šauļu Universitāte) kopā ar Vītauta Dižā Universitāti (VDU), Klaipēdas Universitāti un Lietuviešu valodas institūtu, viņa sāka studēt 2018. gadā.

Dangole Gaudinskaite izstrādā promocijas darbu par tēmu „Lietuviešu valodas sinonīmiski kopīgas saknes personu nosaukumi” (liet. Lietuvių kalbos sinonimiški bendrašakniai asmenų pavadinimai) vispārīgās tematikas pētījumu blokā „Valodas struktūra, lietošanas un normas pētījumi (valodas politika)” (liet. Kalbos struktūra, vartosenos ir normos tyrimai (kalbos politika)). Doktorantes promocijas darba vadītāja ir VU ŠA Reģionu attīstības institūta docente Jolanta Vaskeliene (Jolanta Vaskelienė).

Promocijas darbā Dangole Gaudinskaite analizē, kādus personu nosaukumu atvasinājumus var uzskatīt par derivatīvajiem sinonīmiem (vai derivatīvajiem variantiem), veido nominālo derivatīvo sinonīmu, kuri nosauc personas pēc profesijas, cilmes, piederības u. tml., rindas, kuras analizē vārddarināšanas, semantikas, stilistikas, lietošanas, kā arī sastatāmajā aspektā. Stažējoties Latvijā, šiem jautājumiem tiek plānots iepazīties ar attiecīgas tematikas latviešu valodas pētījumiem. Pamatavots, no kura vākti personu nosaukumi, ir 20 sējumu lietuviešu valodas vārdnīca Lietuvių kalbos žodynas un tā elektroniskā versija, bet lietošanas tendences skaidrotas, izmantojot mūsdienu lietuviešu valodas tekstu korpusu (liet. Dabartinės lietuvių kalbos tekstynas).

Stažieri uzņēma LaVI direktore vadošā pētniece Sanda Rapa – interesējās gan par viņas pētījumiem, gan par doktorantūras studijām Lietuvā (Dangole Gaudinskaite VU ŠA veic zinātnes lietu administratores pienākumus, tāpēc labi zina dažādu jomu studiju kārtību), iepazīstināja ar institūtu un uzklausīja viņas vēlmes. Dangole Gaudinskaite apmeklēja arī Latvijas Nacionālo bibliotēku, kur tikās ar Nacionālās enciklopēdijas redaktori Santu Briedi, kuras pārziņā LaVI ir „Mūsdienu latviešu valodas vārdnīca”, LU Humanitāro zinātņu fakultātē satikās ar profesori Andru Kalnaču, kā klausītāja piedalījās Artura Ozola dienas konferencē, kas notika 20. maijā, apmeklēja Lituānistikas centru un iepazinās ar tā vadītāju asociēto profesoru Edmundu Trumpu (arī LaVI pētnieks), kā arī ar citiem latviešu valodniekiem. Iepazīšanās ar LaVI pētniekiem bagātinās Dangoles Gaudinskaites kā topošās zinātnieces pieredzi, savukārt darbs LU Humanitāro un sociālo zinātņu informācijas centrā un citās bibliotēkās ļaus papildināt promocijas darbu ar ārzemju literatūras avotiem.

Par Dangoles Gaudinskaites stažēšanās iespējām parūpējās VU ŠA vecākā zinātniskā līdzstrādniece un LU LaVI pētniece, Terminoloģijas nodaļas vadītāja Dr. Regīna Kvašīte (Regina Kvašytė).

Regīna Kvašīte

Regīna Kvašīte

LU Latviešu valodas institūta pētniece

Citas ziņas

Mēs sociālajos tīklos