Par mobilitāti Tartu Universitātē

2023. gada 3.–8. aprīlī es, LU Latviešu valodas institūta zinātniskā asistente SINTIJA ĶAUĶĪTE, devos komandējumā (mobilitātē) uz Tartu (Igaunijā), kur Tartu Universitātes Svešvalodu un kultūru institūtā (Maailma keelte ja kultuuride instituut) nolasīju referātu „Emocijzīmes un emodži” latviešu valodas studentiem un 50 minūšu lekciju The use of emoticons and emojis in communication („Emocijzīmju un emodži lietojums saziņā”) plašākai auditorijai un Tartu Universitātes bibliotēkas (Tartu Ülikooli raamatukogu) lasītavā studēju teorētisko literatūru.

4. aprīļa rītā referātu par emocijzīmēm un emodži klausījās Tartu Universitātes latviešu valodas A1.2 līmeņa studenti (pasniedzēja PhD Ilze Tālberga) no Igaunijas, Beļģijas un Ķīnas. Pēc referāta iesaistīju studentus diskusijā un apspriedu dažādus ar valodām, ikdienu, mācībām un dzīvesvietu saistītus tematus. Studentiem bija iespēja parunāties ar latviešu dzimtās valodas runātāju, kā arī attīstīt un pilnveidot savu latviešu valodas vārdu krājumu.

4. aprīlī vakarā Tartu Universitātes Svešvalodu un kultūru institūtā nolasīto lekciju rīkoja Baltijas reģiona Valodu departamenta pārstāve latviešu un igauņu valodas pasniedzēja PhD Ilze Tālberga. Jau laikus lekcija tika reklamēta Tartu Universitātes Svešvalodu un kultūru institūta mājaslapā un sociālajos tīklos Facebook un Instagram. Dažādas reklāmas bija redzamas arī Tartu Universitātes Svešvalodu institūta gaiteņos.

Lekcijas mērķis bija sniegt pārskatu par emocijzīmju un emodži lomu prozas, publicistikas un elektronisko saziņas līdzekļu tekstos. Lekcijas laikā klausītājus iepazīstināju ar Latvijas Universitāti un tās struktūrvienību – LU Latviešu valodas institūtu –, kā arī savu topošo promocijas darbu „Interpunkcijas un grafisko zīmju loma tekstveidē”, kura mērķis ir atklāt pieturzīmju un grafisko zīmju funkcijas prozas, publicistikas un elektronisko saziņas līdzekļu tekstos un izdarīt secinājumus par interpunkcijas un grafisko zīmju lomu tekstveidē.

Lekcijas laikā sniedzu atbildes uz trim pētījuma jautājumiem: kas ir emocijzīmes, kas ir emodži, vai un kā latvieši lieto emocijzīmes un emodži saziņai prozas, publicistikas un elektronisko saziņas līdzekļu tekstos. Ilustrācijai tika sniegti daudz un dažādi piemēri no prozas, publicistikas, sociālajiem tīkliem, emuāriem, interneta forumiem un interneta portāliem.

Lekciju apmeklēja cilvēki no Latvijas un Igaunijas. Klausoties lekciju, klātesošajiem bija iespēja aizpildīt aptauju par emodži lietojumu saziņā (The Use of Emojis in Communication). Secinājām, ka gan latvieši, gan igauņi saziņā lieto emodži, lai atspoguļotu dažādas emocijas un attieksmi, papildinātu vai aizstātu rakstīto tekstu un ietaupītu laiku un izteiktos īsāk. Saziņā tiek lietoti dažādi emodži veidi, piemēram, smaidiņi, cilvēki, dzīvnieki, daba, ēdieni, dzērieni, simboli.

Esmu gandarīta par paveikto gan referāta, gan lekcijas laikā. Šī bija pirmā reize, kad klātienē lasīju referātu un lekciju ārpus Latvijas. Priecēja, ka auditorija uzdeva daudz jautājumu, rosināja uz pārdomām par grafisko zīmju lomu mūsdienu tekstos.

6. aprīlī apmeklēju Tartu Universitātes bibliotēku, kur iepazinos ar teorētisko literatūru par sociolingvistiku, semiotiku, grafiskajām zīmēm, komunikāciju un tekstveidi. Iegūtās zināšanas noderēs promocijas darba izstrādē.

Citās komandējuma dienās iepazinu Tartu pilsētu, Igaunijas kultūru un vēsturi, piemēram, apmeklēju Igaunijas Nacionālo muzeju (Eesti Rahva Muuseum), pastaigājos pa Domkalna parku un Tartu Universitātes botānisko dārzu.

Lekcijas un referāta saturs izstrādāts projektā “LU doktorantūras kapacitātes stiprināšana jaunā doktorantūras modeļa ietvarā” Nr. 8.2.2.0/20/I/006. Vairāk informācijas par lekciju: Tartu Universitātes Valodu un kultūru institūta mājaslapā un Facebook lapā.

Sintija Ķauķīte

Sintija Ķauķīte

LU Latviešu valodas institūta zinātniskā asistente

Citas ziņas

Mēs sociālajos tīklos