Solvita Berra publicē pētījumu par lingvistiskās ainavas tekstiem mācību grāmatās

Lingvistiskās ainavas izpētes teorijas, metodoloģijas un praktisko pētījumu attīstība pasaulē rāda, ka izglītības virziens saistībā ar publisko tekstu analīzi un izmantojumu pedagoģiskiem mērķiem ir viens no dominējošiem virzieniem šajā disciplīnā.  

Par to liecina divi ievērojami fakti pēdējos trīs gados. Pirmkārt, ir izdoti divi elektroniskie valodu mācību līdzekļi ar lingvistiskās ainavas tekstiem kā galvenajiem lingvistiskajiem iedevumiem mācību procesā: SOLVITAS BERRAS (Solvita Burr) „Ceļvedis pilsētu tekstu izpētē” (LU Latviešu valodas institūts, 2020) un kolektīvs metodisks izdevums „Lingvistiskās ainavas angļu valodas mācīšanā: pedagoģisks ceļvedis” (Linguistic Landscapes in English Language Teaching: A Pedagogical Guidebook, 2021). Solvitas Berras grāmata ir paredzēta latviešu valodas kā pirmās valodas apguvei, bet otra – angļu valodas kā svešvalodas apguvei. Jāpiebilst, ka abos mācību līdzekļos ir arī iekļauta metodika, kā plānot un vadīt mācību darbu ar lingvistiskās ainavas izpēti un datu analīzi. Abas mācību grāmatas uzskatāmas par novatoriskām pasaules līmenī.  

Otrkārt, ir izdotas divas kolektīvas monogrāfijas, kas veltītas lingvistiskajām ainavām izglītībā un to izmantojumam pedagoģiskiem nolūkiem: Language Teaching in the Linguistic Landscape Mobilizing Pedagogy in Public Space (New York, NY: Springer, 2020) un Linguistic Landscapes and Educational Spaces (UK: Multilingual Matters, 2022). Monogrāfijās uzmanība ir pievērsta: a) izglītības iestāžu lingvistiskajām un semiotiskajām ainavām (schoolscapes), ko veido kā mācību materiālu sagatavotāji un skolotāji, tā arī paši skolēni; b) lingvistiskajām ainavām (t. sk. virtuālajām) kā mācību resursiem dažāda veida mācību darbiem atšķirīgās vecuma grupās. Tāpat abās grāmatās tiek uzsvērta apdraudēto un retāk lietotu valodu revitalizācija, lingvistiskā integrācija, demokrātija un multilingvāla pedagoģija.   

Šī gada sākumā izdotajā kolektīvajā monogrāfijā, kuras nosaukums angļu valodā ir Linguistic Landscapes and Educational Spaces, ir iekļauta arī LU Latviešu valodas institūta vadošās pētnieces Solvitas Berras nodaļa par lingvistiskās ainavas tekstu iekļāvumu un pedagoģisko funkcionalitāti latviešu valodas kā pirmās valodas, otrās valodas un svešvalodas mācību grāmatās. Solvita Berra nodaļā gan piedāvā metodoloģiju, kā kvantitatīvi un kvalitatīvi analizēt publisko tekstu iekļāvumu valodas mācību līdzekļos, gan arī iztirzā pašas analizēto 58 mācību grāmatu datus Latvijas sociolingvistiskajā un lingvodidaktiskajā kontekstā. Tāpat autore apraksta savas izdotās mācību grāmatas  „Ceļvedis pilsētu tekstu izpētē” struktūru un koncepciju un diskutē par ieguvumiem no publisko tekstu iekļāvuma valodas mācību procesā. Lai gan nodaļa vairāk attiecināma uz valodas pedagoģiju, tā arī paplašina sociolingvistikas izpētes lauku – publiskie teksti vienā vai vairākās valodās arvien biežāk ienāk drukātos un elektroniskos tekstos un paplašina šo tekstu publiskošanas vietas un funkcionalitāti, līdz ar to ir pētījuma vērti abās iepriekš pieminētajās zinātnes disciplīnās. 

Solvita Berra (<i>Burr</i>)

Solvita Berra (Burr)

LU Latviešu valodas institūta vadošā pētniece

Citas ziņas

Mēs sociālajos tīklos