Veronika Dundure saņem Ministru kabineta Atzinības rakstu

18. oktobrī valdība atbalstīja Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu LU Latviešu valodas institūta zinātniskajai asistentei, Latgaliešu valodas, literatūras un kultūrvēstures skolotāju asociācijas vadītājai, Rēzeknes novada Nautrēnu vidusskolas latviešu un latgaliešu rakstu valodas skolotājai Veronikai Dundurei par nozīmīgu ieguldījumu latgaliešu rakstu valodas apmācībā, popularizēšanā un apguves attīstīšanā, kā arī latgaliešu kultūrvēstures zināšanu tālāknodošanā, stiprinot latgalisko identitāti Latvijā. Ministru kabineta Atzinības rakstu pasniedz, lai izteiktu valdības atzinību par izciliem sasniegumiem tautsaimniecības, zinātnes, izglītības, veselības, vides aizsardzības, valsts pārvaldes, kultūras, sporta un valsts aizsardzības jomā.

Mg. philol. Veronika Dundure Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūta darbā iesaistījās 2018. gadā, kļūdama par vienu no Valsts pētījumu programmas „Latviešu valoda” apakšprojekta „Reģionālistika” pētnieci, un tika ievēlēta zinātniskās asistentes amatā. Viņas zināšanas, latgaliešu rakstu valodas prasme un literatūras zināšanas lieti noderēja, izstrādājot latgaliešu rakstu valodas ortogrāfijas rīku, pie kura darbs turpinās arī VPP “Latviešu valodas daudzveidība laikā un telpā”.

Valodas materiāla atlase ortogrāfijas rīkam, tā morfoloģiskā marķēšana, kā arī referātu sagatavošana konferencēm un semināriem, zinātniskās publikācijas ir tikai daļa no Veronikas Dundures veikuma Valsts valodas likuma 3. panta 4. daļas īstenošanā, sekmējot latgaliešu rakstu valodas kā vēsturiska latviešu valodas paveida saglabāšanu, aizsardzību un attīstību.

Nozīmīgs ir viņas ieguldījums skolēnu izglītošanā, kam veltīts viss darbīgās skolotājas mūžs, 45 gadus mācot latviešu valodu un literatūru un vairāk nekā 30 gadus – latgaliešu rakstu valodu, literatūru un kultūru Nautrānu vidusskolā. Paralēli skolotājas un klases audzinātājas pienākumiem ir domāts gan par mācību materiālu un mācību līdzekļu veidošanu, latgaliešu rakstu valodas un novadmācības standartu un programmas paraugu izstrādi, gan par savu un kolēģu tālākizglītību. Kopš 2000. gada V. Dundure vada Latgaliešu valodas, literatūras un kultūrvēstures skolotāju asociāciju, bet kopš 2012. gada organizē skolotāju kursus „Vosoruošona”, kuros vairāki desmiti skolotāju ieguvuši nepieciešamās zināšanas un prasmi, lai varētu mācīt skolēniem latgaliešu rakstu valodu. V. Dundures nopelns ir arī tas, ka vairāk nekā 20 gadus notiek runas konkurss „Vuolyudzāni”, valsts atklātā olimpiāde latgaliešu valodā un Latgales kultūrvēsturē, nu jau otro mācību gadu vairāk nekā 25 Latgales skolās skolēniem būs iespēja apgūt latgaliešu valodu, literatūru, pilnīgāk iepazīt dzimtā novada kultūrvēsturi.

Augstu vērtējams Veronikas Dundures ieguldījums skolēnu un Latgales skolotāju reģionālās identitātes un līdz ar to – latviskās pašapziņas izkopšanā, aktīvā iesaistīšanās ne tikai pedagoģiskajā, bet arī zinātniskajā darbā.

Anna Vulāne

Anna Vulāne

LU Latviešu valodas institūta vadošā pētniece

Citas ziņas

Izskanējusi Jāņa Endzelīna konference

Ziemīgajam noskaņojumam mijoties ar pavasara vēsmu tuvošanos, 2024. gada 22.–23. februārī Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūtā norisinājās akadēmiķa Jāņa Endzelīna 151. dzimšanas dienas atcerei veltītā starptautiskā zinātniskā

Lasīt vairāk »

Mēs sociālajos tīklos