Valsts pētījumu programmas projekts „Latviešu valodas daudzveidība laikā un telpā”

Valsts pētījumu programmas „Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai” projekta „Latviešu valodas daudzveidība laikā un telpā” (Nr. VPP-LETONIKA-2021/4-0003, vad. Sanda Rapa) mērķis ir pētīt Latvijas lingvistiskās vides reģionālo un vēsturisko savpatību, to attīstot par drošu un spēcīgu nacionālās identitātes pamatu. Lai to sasniegtu, tiks studētas piecas latviešu valodas dimensijas: dialekti, valodas paveidi, īpašvārdi (vietvārdi), vēsture un valodu kontakti. Tas sasaucas ar programmas virsmērķi: veidot iekļaujošu latvisku un eiropeisku zināšanu sabiedrību, kuras pamats ir demokrātiskās vērtības, latviešu valoda un kultūra. Valsts pētījumu programmas projekts tiks īstenots piecos virzienos, kuru uzdevumi noteikti Ministru kabineta 7.07.2021. rīkojumā Nr. 475. Projektu veidos pieci apakšprojekti, kuros pētīs (a) valodas kontaktus un tulkojumus, (b) dialektu leksiku un gramatiku, (c) toponīmiju, (d) valodas vēsturi un (e) reģionālistiku. Projekts vienlaikus īstenos programmas horizontālos uzdevumus: attīstīs zinātnisko cilvēkkapitālu un pilnveidos izglītības jomu, iesaistot studentus; palielinās valodniecības un tās saskarjomu zināšanu bāzi, sagatavojot četras zinātniskas monogrāfijas onomastikā, tulkojumzinātnē un dialektoloģijā un iesniedzot rakstus starptautiski indeksētās datubāzēs; attīstīs latviešu valodas digitālos rīkus, izstrādājot vietvārdu datubāzes prototipu, pilnveidojot elektronisko „Latviešu valodas vēsturisko vārdnīcu” un attīstot mūsdienu latgaliešu rakstu valodas korpusu un pareizrakstības rīku, piedāvās rekomendācijas valsts rīcībpolitikas veidotājiem un informēs sabiedrību par sasniegtajiem rezultātiem.

12.01.2024. Ar valsts pētījumu programmas atbalstu sarīkots četrpadsmitais seno tekstu pētniecības seminārs

12. janvārī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika četrpadsmitais starptautiskais seminārs „Latviešu raksti un raksti Baltijā 16.–19. gadsimtā – pētniecības aktualitātes un problēmas”, kas veltīts agrāko gadsimtu rakstu pētniecībai no dažādiem aspektiem. Tajā piedalījās Latvijas un Lietuvas pētnieki. LU Latviešu valodas institūtu pārstāvēja Anna Frīdenberga, Anta Trumpa un Renāte Siliņa-Piņķe. Semināra programma: šeit. Vairāk par semināru – LU Latviešu valodas institūta mājaslapas jaunumu sadaļā un LU mājaslapā.
Foto: Krišs Kapenieks 

22.–24.11.2023. Pieci projekta pētnieki piedalās starptautiskā zinātniskā konferencē Liepājā

2023. gada 22.–24. novembrī Liepājas Universitātē norisinājās starptautiska zinātniska konference : „Vārds un tā pētīšanas aspekti”, kurā piedalījās septiņi projekta pētnieki, stāstot par vietvārdiem, lībisko dialektu un krāsu nosaukumu izmantojumu literatūrā. 

19.10.2023. Pētnieces Sanda Rapa un Anete Ozola organizē valodas meistarklasi UNESCO kultūrpratības konferencē

Atzīmējot UNESCO Konvencijas par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu 20. gadadienu un ANO Starptautisko pirmiedzīvotāju valodu desmitgadi, 2023. gada 19. oktobrī norisinājās UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas sadarbības tīklu konference „Kultūrpratība sadarbībai: kopīgas valodas meklējumos”. Valodas tematiskajā darbnīcā Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūta pētnieces Sanda Rapa un Anete Ozola stāstīja un rādīja, ko var atrast valodā, kāda ir šo atradumu nozīme, kā tos reģistrēt un tālāk izmantot. Par nozīmīgākajiem un novadu identitāti stiprinošākajiem vārdiem tiek uzskatīti vietvārdi (ģeogrāfisko objektu nosaukumi) un apvidvārdi (noteiktā reģionā lietoti vārdi, ko nepazīst citur Latvijā). To uzkrāšanai LU Latviešu valodas institūts ir veltījis gandrīz gadsimtu sava darba, un nu kopā ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju ir izveidotas divas pūļpakalpes vietnes (https://vietvardi.lu.lv; https://apvidvardi.lu.lv). Darbnīcā ne tikai stāstīja, bet arī mācīja, kā pareizi vākt datus un tos reģistrēt.

4.–8.09.2023. Dialektologi piedalās Starptautiskās Dialektoloģijas un ģeolingvistikas biedrības kongresā

2023. gada 4.–8. septembrī LU Latviešu valodas institūta dialektologi ANETE OZOLA, ANNA STAFECKA, DAIRA VĒVERE, EDMUNDS TRUMPA un valodniece REGĪNA KVAŠĪTE piedalījās Starptautiskās Dialektoloģijas un ģeolingvistikas biedrības X kongresā Rumānijā, kur pulcējās aptuveni 200 dialektu un izlokšņu pētnieku no 30 valstīm. Tradicionālā dialektoloģija priekšlasījumos mijās ar pavisam jaunām izlokšņu izpētes metodēm (piemēram, dialektometriju), taču visus vienoja doma, ka dialekti joprojām pastāv un tie ir jāpēta. Uz dialektologu tikšanos mūsu pētnieki brauca ar valsts pētījumu programmas „Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai” projekta „Latviešu valodas daudzveidība laikā un telpā” (Nr. VPP-LETONIKA-2021/4-0003) un LU projekta “Latvijas Universitāte un institūti Eiropas pētniecības telpā – ekselence, aktivitāte, mobilitāte, kapacitāte” (Projekta līg.nr.: Nr. 1.1.1.5/18/I/016) atbalstu. Vairāk informācijas institūta jaunumu sadaļā.

27.–29.06.2023. Seno tekstu pētnieki piedalās V Pasaules latviešu zinātnieku kongresā

2023. gada 27.–29. jūnijā pieci LU Latviešu valodas institūta pētnieki kopā ar LU Matemātikas un informātikas institūta speciālistiem piedalījās V Pasaules latviešu zinātnieku kongresā „Zinātne Latvijai”. Sagatavotajā stenda referātā „Latviešu valodas senāko rakstu pieminekļu izpētes stūrakmeņi: korpuss, vārdnīca un digitālā bibliotēkaˮ tika atspoguļota pētniecības jomas izaugsme un sasniegumi 20 gadu griezumā – no sākotnējās korpusa izveides 2002. gadā līdz trim savstarpēji saistītiem resursiem, kas joprojām atrodas nepārtrauktā attīstībā. Stenda referātu var aplūkot un vairāk informācijas izlasīt institūta mājaslapā.

18.–19.05.2023. Projekta vadošā pētniece piedalās konferencē Šauļos

2023. gada 18. un 19. maijā Viļņas Universitātes Šauļu akadēmijā norisinājās 12. starpdisciplināra starptautiska konference „Reģions: vēsture, kultūra, valoda”, kurā piedalījās 49 zinātnieki no septiņām valstīm. Pavisam tika nolasīti  39 referāti gan klātienē, gan tiešsaistē. No LU Latviešu valodas institūta konferences plenārsēdē ar valsts pētījumu programmas projekta „Latviešu valodas daudzveidība laikā un telpā” piedalījās vadošā pētniece, stāstot par latviešu dialektiem un to vēsturi. Vairāk informācijas institūta mājaslapā.

03.05.2023. Valsts pētījumu programmā izstrādātais pūļpakalpes rīks prezentēts Apvienotajās Nācijās

2023. gada 3. maijā Apvienoto Nāciju galvenajā mītnē Ņujorkā tika prezentēta LU Latviešu valodas institūta izstrādātā vietvārdu reģistrēšanas pūļpakalpes rīks https://vietvardi.lu.lv, kas sagatavots valsts pētījumu programmas projektā “Latviešu valodas daudzveidība laikā un telpā” (Nr. VPP-LETONIKA-2021/4-0003) un ko starp simtiem vietvārdu notikumu kā īpašu izraudzījās Apvienoto Nāciju Ģeogrāfisko nosaukumu ekspertu grupas vadītāji. Vietvārdu talkas rīku Ņujorkā prezentēja Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras Toponīmikas laboratorijas vadītājā Vita Strautniece. Vairāk informācijas institūta mājaslapā.

02.2023. Iznācis Jāņa Endzelīna 150. dzimšanas dienas atceres starptautiskās zinātniskās konferences tēžu krājums

Jāņa Endzelīna 150. dzimšanas dienas atceres starptautiskajā zinātniskajā konferencē tika laists klajā tēžu krājums, kurā savu priekšlasījumu kopsavilkumus publicējuši 43 konferences dalībnieki no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Somijas, Ukrainas, Čehijas, Norvēģijas un Vācijas. Lielākā daļa referātu tika veltīti valsts pētījumu programmas projektā “Latviešu valodas daudzveidība laikā un telpā”: godinot Jāni Endzelīnu un viņa devumu baltistikā, tika aplūkota valodniecības vēsture un iezīmēti vēl pētāmie virzieni. Priekšlasījumos tika skartas Jāņa Endzelīna pētītās jomas: gramatika, onomastika, dialektoloģija, vēsturiskā valodniecība, indoeiropeistika un valodas kultūra. Tēžu krājums pieejams LU E-resursu repozitorijā vai institūta mājaslapā.

03.02.2023. Vadošā pētniece Anna Vulāne LU 81. starptautiskajā zinātniskajā konferencē

2023. gada 3. februārī LU starptautiskajā zinātniskajā konferencē (sekcija „Valoda un literatūra izglītības kontekstā”) vadošā pētniece Anna Vulāne (kopā ar K. Jakubovski) prezentē referātu „Dzimtas vēstures izpētes integrēšana latviešu valodas apguves saturā”.  Plašāk mājaslapas Jaunumu sadaļā. Programma

26.–27.01.2023. Dalība konferencē "XXXIII Zinātniskie lasījumi"

2023. gada 26. janvārī projekta izpildītāji piedalās Daugavpils Universitātes rīkotā starptautiskā zinātniskā konferencē „XXXIII Zinātniskie lasījumi”. Vadošā pētniece Anna Vulāne iepazīstina klātesošos ar priekšlasījumu par tematu „Beku  rindas  sēņu  nosaukumi  latviešu  valodā:  derivatīvi  semantiskais     raksturojums (Names  of  mushrooms  in  the  Latvian:  word  formation  and  semantics  of boletus)”, vadošā pētniece Anna Stafecka stāstīja „Par dažiem augu nosaukumiem Nautrēnu izloksnē (On some plant names in Nautrēni subdialect)”, zinātniskā asistente Elga Skrūzmanes priekšlasījuma temats bija „Daudzveidīgā uguns G. Manceļa „Postillā” frazeoloģiskā aspektā (Diverse  uguns  ‘fire’  inthe  „Postill”  by  G. Manzel: the  phraseological aspect)”. Vairāk par konferenci –institūta mājaslapas Jaunumu sadaļā.

26.01.2023. Iznācis Nīcas izloksnes vārdnīcas" ceturtais sējums

2023. gada janvārī iznācis Brigitas Bušmanes sastādītais „Nīcas izloksnes vārdnīcas” ceturtais sējums, kurā iekļauti šķirkļi, kas sākas ar burtu p. „Nīcas izloksnes vārdnīca” ir pilna tipa vienas izloksnes vārdnīca, kurā ietverta Nīcā reģistrētā leksika, nešķirot specifisko, izloksnei raksturīgo vārdu krājumu no literārās valodas vārdu krājuma. Tomēr šī vārdnīca ir relatīvi pilna, jo izloksnē, tāpat kā visā valodā, norit nepārtraukts attīstības process, tāpēc nekad nav iespējams fiksēt absolūti visus vārdus un to nozīmes, izsekot vārdu nozīmju maiņai, nozīmju pārnesumiem un lietojumam visdažādākajās situācijās. Taču kopumā apzinātais valodas materiāls atklāj izloksnes bagātību un izteiksmes savdabību. Plašāk par vārdnīcu institūta Jaunumu sadaļā. Vārdnīca ikvienam interesentam brīvi pieejama Latviešu valodas institūta mājaslapas sadaļā Publikācijas.

13.01.2023. Seminārs Latviešu raksti un raksti Baltijā 16.–19. gs. – pētniecības aktualitātes un problēmas"

13. janvārī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā tiek rīkots trīspadsmitais starptautiskais seminārs „Latviešu raksti un raksti Baltijā 16.–19. gadsimtā – pētniecības aktualitātes un problēmas”, kas veltīts agrāko gadsimtu rakstu pētniecībai no dažādiem aspektiem. Priekšlasījumos uzmanība pievērsta G. Manceļa, K. Fīrekera, F. B. Blaufūsa, F. D. Vāra, R. G. Klota, J. T. Bērenta, K. Hūgenbergera un citu personību devumam latviešu rakstu un to valodas vēsturē, latviešu valodas apelatīvās leksikas, vietvārdu un personvārdu vēsturei, kā arī vairākiem citiem rakstu un to valodas vēstures jautājumiem. Vairāk par semināru – Latvijas Nacionālās bibliotēkas mājaslapāLU Humanitāro zinātņu fakultātes mājaslapā un institūta mājaslapas Jaunumu sadaļā

01.2023. Apvidvārdu talkas norise

Jau gandrīz gadu ar projekta atbalstu tiek organizēta Apvidvārdu talka, kurā ikviens var LU Latviešu valodas institūta izveidotā apvidvārdu vākšanas pūļpakalpes vietnē https://apvidvardi.lu.lv reģistrēt sev zināmos dialektismus. Līdz šim savākts vairāk nekā 13 tūkstoši apvidvārdu, un ik nedēļu no tiem tiek izraudzīts viens vai vairāki, ko popularizēt sociālajos tīklos (LU Latviešu valodas institūta Facebook lapā) plašākai publikai, izvēloties tādas leksēmas, kas rāda valodas attīstību, izmaiņas, kontaktus utt. Tiek plānota Apvidvārdu talkas dalībnieku godināšana akadēmiķa Jāņa Endzelīna 150. dzimšanas dienā 22. februārī.

24.25.11.2022. Projekta dalībnieki piedalās Liepājas Universitātes rīkotajā konferencē

2022. gada 24. un 25. novembrī Liepājas Universitātē notika 27. starptautiskā zinātniskā konference „Vārds un tā pētīšanas aspekti”, kurā piedalījās arī projekta īstenotāji no Latvijas Universitātes. LU Latviešu valodas institūta pētniece Dr. philol. Anna Frīdenberga nolasīja referātu „Vārdi zaglis un zagt senajos latviešu rakstu avotos”, kurā aplūkoja visu vārddarināšanas ligzdu, kas veidojas ap vārdu zagt senajos rakstu avotos. LU doktorante un LU Latviešu valodas institūta zinātniskā asistente Mg. hum. Anete Ozola referātā Ģenitīva prievārdu rekcijas īpatnības lībiskā dialekta Kurzemes izloksnēs” aplūkoja ģenitīva prievārdu pēcpieuzno rekciju, kur pārvaldāmais vārds lietots vienskaitļa formā. LU Latviešu valodas institūta vadošā pētniece Dr. habil. philol. Irēna Ilga Jansone uzstājās ar referātu No antroponīmiem darināti Vidzemes uzvārdi 1935. gada tautskaites materiālos”. Programma pieejama šeit. Plašāk par konferenci – institūta mājaslapas  Jaunumu sadaļā.

23.11.2022. Intervija ar Andreju Veisbergu par tulkojumvalodu

LU profesors Andrejs Veisbergs žurnālam „Ir” stāsta par monogrāfiju „Tulkojumi latviešu valodā. 16.–20. gadsimta ainava” un tās galvenajiem secinājumiem.

15.11.2022. Par monogrāfiju "Tulkojumi latviešu valodā"

2022. gada 15. novembrī LU profesors Andrejs Veisbergs Latvijas Radio 1 raidījumā „Kā labāk dzīvot” cita starpā stāsta par monogrāfiju „Tulkojumi latviešu valodā”. Raidījuma ieraksts klausāms šeit.

04.11.2022. Monogrāfijas "Tulkojumi latviešu valodā" prezentācija

2022. gada 4. novembrī Rīgas grāmatu svētkos Latvijas Nacionālajā bibliotēkā norisinās Andreja Veisberga sagatavotās zinātniskās monogrāfijas „Tulkojumi latviešu valodā” atvēršanas svētki, kur grāmatas autors stāsta par grāmatas sagatavošanas ideju un grāmatas tapšanas gaitu. Pasākuma programma pieejama šeit.

09.2022. LU Akadēmiskajā apgādā izdota Andreja Veisberga monogrāfija par tulkojumvalodu

LU Akadēmiskajā apgādā iznākusi LU Humanitāro zinātņu fakultātes profesora monogrāfija „Tulkojumi latviešu valodā. 16.–20. gadsimta ainava”, kurā plašā laikposma tulkojumi aplūkoti tendenču, kopainas un procesu gaismā. Grāmatas atvēršana – 4. novembrī pulksten 14 Latvijas Nacionālās bibliotēkas pirmā stāva ārtrijā. Par to vairāk sk. LU mājaslapā

09.09.2022. Galēnos sarīkota jau ceturtā reģionu Vietvārdu diena

2022. gada 9. septembrī Galēnos tika sarīkota pirmā Vietvārdu diena Latgalē (jau ceturtā, kas tiek organizēta kādā no Latvijas novadiem. Vietvārdu dienā tika veikti lauka pētījumi (aptaujāti vietējie iedzīvotāji un pierakstīti viņu teiktie vietvārdi), nolasītas publiskas lekcijas par vietvārdu darināšanu, atspoguļojumu kartē un rakstu avotos. Vairāk par Vietvārdu dienu var skatīt Latvijas Televīzijas sižetā vai institūta Jaunumu sadaļā. 

06.2022. Latvijas vietvārdu vārdnīcas manuskripts nodots redaktoru rokās

Pēc pirmreizējās koriģēšanas, pēdējo papildinājumu ievadīšanas un pārbaudes sākta „Latvijas vietvārdu vārdnīcas” astotā sējuma (SgajevskiSļozovka) rediģēšana. Sējuma redaktores: Anta Trumpa, Renāte Siliņa-Piņķe, Sanda Rapa.

28.05.2022. Apvidvārdu talkas rīks prezentēts Vašingtonas Universitātē

Baltistikas veicināšanas asociācijas (The Association for the Advancement of Baltic Studies) rīkotajā konferencē „Baltistika krustcelēs” (Baltic Studies at a Crossroads, 26.–29.05.2022) Vašingtonas Universitātē Sietlā ar LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta gādību tika atskaņots Sandas Rapas priekšlasījums par projektā izveidoto rīku apvidvardi.lu.lv un sasniegtajiem rezultātiem.

26.–28.05.2022. LU Latviešu valodas institūta pētnieki piedalās konferencē Lietuvā

LU Latviešu valodas institūta vadošie pētnieki Laimute Balode un Edmunds Trumpa piedalījās Trešajā Prana Skardžus konferencē Lietuvā, kur stāstīja par etnonīmu cilmi un izlokšņu leksikas sakariem ar baltu valodām. Vairāk par konferenci var lasīt LU Latviešu valodas institūta mājaslapas jaunumu ziņā.

26.05.2022. Par Apvidvārdu talku ziņots Latvijas Zinātņu akadēmijas nodaļas sēdē

2022. gada 26. maijā LU Latviešu valodas institūta pētnieces Anete Ozola un Sanda Rapa piedalījās Latvijas Zinātņu akadēmijas Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas sēdē, kurā ziņoja par Apvidvārdu talkas mērķiem, uzdevumiem un rezultātiem. Sēdē tika arī pārrunāti UNESCO svinamo dienu kalendārā iekļautās Jāņa Endzelīna 150. dzimšanas dienas gaidāmie pasākumi. Nodaļas sēdes programma pieejama LZA mājaslapā.

25.–28.05.2022. Profesors Andrejs Veisbergs piedalās tulkojumiem veltītā konferencē

2022. gada 22. maijā LU Humanitāro zinātņu fakultātes profesors piedalījās Tallinas Universitātes rīkotajā Vēstures un tulkošanas tīkla (History and Translation Network (HTN)) atklāšanas konferencē “Vēsture un tulkošana: multidisciplināras perspektīvas” (History and Translation: Multidisciplinary Perspectives), kurā uzstājās ar priekšlasījumu par tulkojumu cenzūru Latvijā. Konferences programma pieejama Tallinas Universitātes mājaslapā.

20.05.2022. Institūta un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas pētnieki referē Ozola dienas konferencē

2022. gada 20. maijā LU Humanitāro zinātņu fakultātes rīkotajā 57. Artura Ozola dienas konferencē  „Valodas mantojums: J. Endzelīna „Lettisches Lesebuch“ (1922) – 100″ piedalījās divi projekta dalībnieki – Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas vadošā pētniece Antra Kļavinska un LU Latviešu valodas institūta vadošais pētnieks Edmunds Trumpa. Konferences programma pieejama šeit.

29.04.2022. LU Humanitāro zinātņu pētnieki piedalās komunikācijas simpozijā

Aprīļa beigās LU Humanitāro zinātņu fakultātes profesori Indra Karapetjana un Andrejs Veisbergs piedalījās 5. Starptautiskajā simpozijā „Starptautiskās komunikācijas valoda” (5th International Symposium Language for International Communication (LINCS)). Vairāk par simpoziju, tā dalībniekiem un priekšlasījumiem var lasīt LU mājaslapā.

3.–24.02.2022. Pētniece Sanda Rapa Latvijas Radio stāsta par vietvārdiem

LU Latviešu valodas institūta pētniece Sanda Rapa piedalījās četru “Latvijas Radio 3” raidījumu sērijas “Vai zināji?” izveidē, četros raidījumos (3. februārī,  10. februārī17. februārī24. februārī) stāstot par Latvijas vietvārdu darināšanu, izveidi un lomu sabiedrībā. 

01.–05.2022. Profesors Andrejs Veisbergs piedalās Latvijas Radio raidījumos par valodu

LU Humanitāro zinātņu fakultātes profesors Andrejs Veisbergs regulāri piedalās Latvijas Radio raidījumos „Kā labāk dzīvot”, kur stāsta par aktuālajām valodas tendencēm. Viņa pārdomas var dzirdēt 12. janvāra18. februāra25. marta20. aprīļa un  18. maija raidījumā.

22.02.2022. LU Latviešu valodas institūts sāk sabiedrisku kopdarbu apvidvārdu vākšanā

2022. gada 22. februārī, Jāņa Endzelīna 149. dzimšanas dienā, LU Latviešu valodas institūts atklāja apvidvārdu talku, kurā ar visas sabiedrības palīdzību vāks Latvijas novados sastopamos reģionālos vārdus. Vairāk par apvidvārdu talku var lasīt institūta mājaslapas ziņā.

22.–23.02.2022. Ar VPP projekta atbalstu tiek organizēta Jāņa Endzelīna 149. dzimšanas dienas atceres starptautiska zinātniska konference

2022. gada 22.–23. februārī LU Latviešu valodas institūts ar Valsts pētījumu programmas projekta „Latviešu valodas daudzveidība laikā un telpā” atbalstu organizēja akadēmiķa Jāņa Endzelīna 149. dzimšanas dienas atcerei veltītu starptautisku zinātnisku konferenci „Valodas reģionālie varianti”, kas bija veltīta vienam no projekta izpētes pamatvirzieniem – dialektoloģijai un reģionālistikai. Vairāk par konferenci var lasīt LU Latviešu valodas institūta jaunumu ziņā. Programma un ziņas par rīcības komiteju pieejamas konferences vietnē. Konferences tēzes pieejamas LU e-resursu repozitorijā.

31.01.2022. Profesors Andrejs Veisbergs nolasa lekciju skolotājiem un logopēdiem

Janvāra pēdējā dienā, 31. janvārī, LU Humanitāro zinātņu fakultātes profesors Andrejs Veisbergs attālināti nolasīja lekciju par mūsdienu latviešu valodas attīstības tendencēm Rīgas pašvaldības skolu latviešu valodas skolotājiem un logopēdiem. Izvērtās spraiga diskusija par to, kā skolotājiem mācīt vielu gadījumos, kad reālais valodas lietojums atšķiras no grāmatās aprakstītā. Vēl sarežģitāka šī situācija ir eksāmenu materiālos, kas virzīti tieši uz „kļūdu” izķeršanu.

27.–28.01.2022. Institūta pētnieki Daugavpils Universitātes rīkotā konferencē stāsta par seno rakstu valodu un gramatiku

Janvāra beigās divas LU Latviešu valodas institūta pētnieces Anna Vulāne un Elga Skrūzmane ar valsts pētījumu programmas projekta „Latviešu valodas daudzveidība laikā un telpā” finansiālu atbalstu piedalījās ikgadējā Daugavpils Universitātes starptautiskajā zinātniskajā konferencē „XXXII Zinātniskie lasījumi”. Konferences programma pieejama Daugavpils Universitātes mājaslapā. Vairāk par konferenci un pētnieču priekšlasījumu tematiem – LU Latviešu valodas institūta veidotajā konferences apskatā.

14.01.2022. Notiek seno rakstu pētniecības starptautiskais zinātniskais seminārs

Ar valsts pētījumu programmas projekta „Latviešu valodas daudzveidība laikā un telpā” finansiālu atbalstu 14.01.2022. organizēts vēsturiskajai valodniecībai veiltīts seminārs „Latviešu raksti un raksti Baltijā 16.–19. gadsimtā: pētniecības aktualitātes un problēmas”, kurā analizēta seno rakstu valoda, izveidotie korpusi, krājumi un datubāzes, publicētie izdevumi. Vairāk par semināru var lasīt LU Latviešu valodas institūta mājaslapas ziņu sadaļā. Pētera Vanaga pārskats par semināru lasāms Latvijas Universitātes mājaslapā.

14.12.2022. Publiskoti konkursa rezultāti

14. decembrī Latvijas Zinātnes padomes mājaslapā publicēti valsts pētījumu programmas projektu konkursa rezultāti. No 17 pieteikumiem atzinīgi novērtēti astoņi. Divos no tiem piedalīsies arī LU Latviešu valodas institūts.  Projekts „Latviešu valodas daudzveidība laikā un telpā” tiks īstenots sadarbībā ar Liepājas Universitāti, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju un Ventspils Augstskolu.